Spesialistkandidater

Utgave 1 2020

Nye veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

Spesialistkandidater Nye veiledningsgrupper i samfunnsmedisin I 2018-2019 ble det startet opp 6 nye veiledningsgrupper for nye spesialistkandidater i samfunnsme…

Dag-Helge Rønnevik