Flyktningar til kommunen

– refleksjonar frå helsetenesta

Hå kommune har hatt asylmottak sidan tidleg på 90-talet. Som lege i kommunen har eg hatt ulike roller knytt til mottaket. Dei siste to tiåra har gjeve verdifulle erfaringar, og denne oppsummeringa søkjer å kaste ljos over både vellykka tilnærmingar og vedvarande utfordringar.

Illustrasjonsfoto: Morten Lovneseth / Scandinavian Stockphoto

Gerd Signy Omland

Kommuneoverlege Hå kommune