Selvmord hos foreldre

Jenter oftere hos fastlegen enn gutter

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forskere fra Folkehelseinstituttet (FHI) har sett på fastlegekonsultasjoner hos barn som mister mor eller far ved selvmord. Hos de etterlatte fant forskerne at tallet på konsultasjoner vedrørende psykisk helse økte gradvis i årene før mors eller fars selvmord, og signifikant mer for jenter enn gutter. To år før selvmord hos mor eller far, hadde 2,4 prosent av de etterlatte unge vært hos fastlegen på grunn av psykiske vansker, og andelen økte til 8,4 prosent det året mor eller far døde. Mens andre studier har sett alvorlige psykiske problemer hos etterlatte, viser den norske studien at de unge også gikk til fastlegen med milde til moderate psykiske plager. Forskerne hadde data på sosiodemografiske faktorer, men fant ikke at foreldres utdanning hadde betydning. På linje med annen forskning, viser studien at det er en større belastning å miste en mor eller far ved selvmord enn av andre årsaker. Studien omfatter hele populasjon av unge i alderen 10–19 år i perioden 2006–2015. I disse årene mistet 1405 en forelder i selvmord, mens nær 13 000 mistet mor eller far av annen dødsårsak. Nær sju av ti etterlatte i selvmord hadde mistet faren sin.