Testet ut digital oppfølging

Mindre hjemmehjelp, mer fastlegekontakt

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske forskere har kartlagt effekten av en intervensjon basert på digital oppfølging og vanlig oppfølging av eldre pasienter med kroniske lidelser. Kontrollgruppen ble fulgt opp som vanlig av fastlege/hjemmetjenesten, mens intervensjonsgruppen fikk oppfølging over telefon og ved elektroniske løsninger. Effekten ble målt ved helserelatert livskvalitet, pasienterfaringer og bruken av helsetjenester. Det ble også gjort en kost-nytte-analyse. Studien, som ble gjennomført fra februar 2019 til juni 2020, inkluderer 735 pasienter med gjennomsnittsalder på cirka 70 år. Ett år etter inklusjon, var andelen pasienter i intervensjonsgruppen som mottok kommunale hjemmetjenester redusert, men antallet fastlegekontakter hadde økt, sammenlignet med kontrollgruppen. Deltagerne i intervensjonsgruppen rapporterte bedring av helserelatert livskvalitet og var mer fornøyd med oppfølgingen enn kontrollgruppen. Ifølge kost-nytte-analysene er effekten i stor grad avhengig av hvordan tjenestene utformes og hvordan samfunnet vurderer verdien av pasientsikkerhet og tro på egen mestringsevne. En mer digitalbasert oppfølging har potensial til å utgjøre en viktig del av fremtidens primærhelsetjeneste, men det forutsetter en effektiv organisering, konkluderer forskerne.