Randomisert studie

GMT bidro til bedring hos voksne med ADHD

Illustrasjon: Morten Hernæs / KI – Adobe Firefly

Goal Management Training (GMT) er en kanadisk-utviklet metode med strategier som skal bidra til bedring av eksekutive funksjoner (problemløsning, planlegging og gjennomføring av dagligdagse funksjoner). Nå har norske forskere i en randomisert studie testet metoden på voksne med ADHD. GMT og psykoeduksjon bidro til signifikant bedring i eksekutive funksjoner, i psykisk helse og i ADHD-symptomer og spesielt stor reduksjon i angstsymptomer, sammenlignet med vanlig oppfølging. Deltagerne i intervensjonsgruppen fikk 16 timer med GMT og psykoeduksjon og fire individuelle samtaler der hensikten var å formulere egne mål. Oppnåelsen av målene ble fulgt opp over telefon seks ganger annenhver uke. Kontrollgruppen fikk standard oppfølging ved en psykiatrisk poliklinikk. Alle de 81 deltagerne, med en gjennomsnittlig alder på 31 år, ble fulgt opp etter åtte måneder.