21 pst.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

færre forskrivninger av antibiotika per konsultasjon for luftveisinfeksjon hos barn under 18 år og seks prosent færre legekonsultasjoner er tallene for 2017, sammenlignet med 2010. Forskriving varierte mellom fylkene. På fylkesnivå var bruken av helsetjenester forbundet med økende andel luftveiskonsultasjoner som resulterte i antibiotikaforskrivning. Den norske observasjonsstudien har tall på landsbasis for forskriving av antibiotika mot luftveisinfeksjoner og ved diagnosekoder som indikerer luftveisinfeksjon. Forskrivingen gjelder leger i primærhelsetjenesten.