Teamorganisert allmennpraksis

Pasientene var tilfredse

Tverrfaglige team i allmennpraksis kan bidra til blant annet bedre informasjon og kontinuitet i relasjoner, men fastlegens tilstedeværelse i teamet er en forutsetning, ifølge pasientene selv. Dette er hovedkonklusjonen til norske forskere, som i en kvalitativ studie har kartlagt hvordan pasienter opplever tverrfaglig teamorganisering på fastlegekontoret. De fleste av pasientene mente at teamorganisering bidro til at de i større grad forstod og kunne mestre helseplagene sine og til bedre koordinering av hjelp. Multisyke eldre og psykisk syke opplevde bedre kontinuitet i oppfølgingen. Flere pasienter nevnte også bedre tilgjengelighet ved teamorganisering, og ingen av de som ble intervjuet synes det var negativt å inkludere sykepleier i teamet.