Lav utdanning

Oftere en høykostnadspasient

Illustrasjonsfoto: KI / Adobe Firefly

To tredeler av de økonomiske ressursene ved norske sykehus går til ti prosent av pasientene, ifølge artikkelforfatterne bak en observasjonsstudie. De fleste av de såkalt høy-kostnadspasientene er eldre som blir akutt innlagt på sykehus, som har lengre sykehusopphold og flere reinnleggelser enn andre pasienter. Studien har hatt som mål å se nærmere på hvem disse pasientene er. Forskerne fant blant annet at eldre menn oftere var høy-kostnadspasienter enn dem i aldersgruppen 65 til 69 år. Pasientene med høyest utdanningsnivå var sjeldnere høykostnads-pasienter, sammenlignet med pasienter som bare hadde grunnskole. Studien har nasjonale registerdata på pasienter i Norge 65 år eller eldre med minst én akutt innleggelse på somatisk sykehus i 2019. Høykostnadspasienter ble definert å utgjøre de ti prosentene med høyest DRG-kostnadsvekt.