Alvorlig psykisk syke

Testet ut utvidet konsultasjon

Danske forskere har forsøkt å finne en eventuell nytte av en utvidet konsultasjon for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som har lavere forventet levetid og dårligere livskvalitet enn psykisk friske. Fastlegene hadde prøvd å få kontakt med 57 alvorlig psykisk syke pasienter. 38 pasienter fikk en utvidet konsultasjon – som førte til endringer i den somatiske behandlingen for 82 prosent av dem. Fem fastlegekontor med i alt syv fastleger deltok i den kvalitative studien, som på grunn av pandemien ble avsluttet 3,5 måneder før de planlagte seks månedene. Gjennomføringen av konsultasjonene varierte, og avvek fra opprinnelig plan. Likevel mente fastlegene at utvidede konsultasjoner var gjennomførbart og i de fleste tilfellene også til det bedre for pasientene. Også de fleste pasientene mente en slik konsultasjon hadde vært nyttig.