Helseøkonomi

Sosial ulikhet og tilgang på spesialist

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvordan påvirker økonomiske insentiver og refusjonsordninger for allmennleger og sykehusspesialister henvisning og tilgang til hjelp i spesialisthelsetjenesten? Ved hjelp av en modell har forfatterne sett på hva som blant annet er effekten av at fastlegene bare henviser høyrisikopasienter og finner at pasienter med lav sosioøkonomisk status, i mindre grad vil bli henvist fordi disse pasientene har dårligere evne til å kommunisere symptomer og alvorlighet. Løsninger som motiverer fastlegene til å henvise mer selektivt, for eksempel hvis legene får en høyere takst for å behandle pasienter selv, vil bidra til økt sosial ulikhet i tilgangen til spesialist. Artikkelforfatterne mener analysene bidrar med hypoteser som bør testes ut i fremtidig empirisk forskning.