Intervensjon med liten effekt

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil motiverende intervju ansikt-til-ansikt med NAV-ansatt, eller muntlig råd fra fysioterapeut, bidra til mindre sykefravær enn vanlig oppfølging hos personer med muskel- og skjelettlidelser? Det spørsmålet besvarer en studie med data fra 514 personer som hadde vært minst 50 prosent sykmeldt i sju uker eller mer. Median sykefravær over en seks måneders periode i kontrollgruppen var 62 dager og varierte fra 52 til 71 dager. Til sammenligning var sykefraværet i gruppen som også fikk motiverende intervju median 56 dager, og varierte fra 43 til 70 dager. Hos dem som fikk råd fra fysioterapeut, var median sykefravær 49 dager, og konfidensintervallet strakk seg fra 38 til 60 dager. Samlet hadde intervensjonsgruppene sju dager kortere sykefravær, men forskjellen – som var lavere enn forskerne forventet – var ikke statistisk signifikant.