Folkehelsearbeid

Fastlegene er ikke tatt med

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forfatterne av en norsk studie viser til at ved introduksjon av samhandlingsreformen i 2012, ble det forventet at fastlegene skulle bidra til bedre helse på befolkningsnivå gjennom sitt kliniske arbeid og som formidlere av folkehelsedata. Når fastlegene nå er spurt om sin rolle, sier legene at de i liten grad eller ikke i det hele tatt har blitt involvert i lokalt folkehelsearbeid, og de synes det er vanskelig å prioritere forebygging og helsefremmende arbeid i den kliniske hverdagen. Det var også ulike oppfatninger av hva det å jobbe med folkehelse innebærer. Forfatterne konkluderer med at det er stor avstand mellom myndighetenes forventninger om fastlegenes rolle i folkehelsearbeid og legenes rolle i praksis. Den kvalitative studien inkluderer 18 fastleger fra ulike kommuner som ble intervjuet gjennom fokusgrupper.