Sosioøkonomiske faktorer

Påvirker deltagelse på diabeteskurs

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I alt 18 prosent av en kohort på over 28 000 personer som fikk en type 2-diabetes i Norge i perioden 2008–2019, hadde deltatt på diabeteskurs. Personer med innvandrerbakgrunn og de med lav utdanning hadde henholdsvis 29 prosent og 23 prosent mindre sannsynlighet for å delta på opplæringskurs, sammenlignet med etnisk norske og personer med høyere utdanning. Artikkelforfatterne mener det må jobbes mer for å få flere med type 2-diabetes til å delta på startkurs.