Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin (NFA)

Torgeir Gilje Lid

Leder, Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Pasienter med helseproblemer knyttet til rusmiddelbruk og pasienter med avhengighetslidelser trenger fastleger som kan bruke hele den allmennmedisinske verktøykassen. Forebygging er viktig, både for de voksne og eldre pasientene med litt uheldige alkoholvaner, for ungdom med utprøving, og for barna som vokser opp i familier med alvorlige rusproblemer. Disse barna blir ofte sårbare voksne, og mangler gjerne ballasten som trygge familierelasjoner, gode måltidsvaner og fellesskap gir. God helse er viktig for alle, og mange med litt for høyt alkoholforbruk mangler kunnskap om hvordan det kan virke inn på for eksempel blodtrykk, søvn, psykiske plager, hudlidelser, atrieflimmer, svimmelhet og de nære omgivelser. En god del pasienter utvikler også avhengighetsproblemer knyttet til behandling for smerter, angst eller andre plager. For pasienter med alvorlige og langvarige rusproblemer, ofte komplisert av psykiske lidelser såkalte ROP-pasienter, er det ekstra mange muligheter for å bidra til bedre helse. Dette er en pasientgruppe som ikke har tatt del i de store livsstilsendringene som resten av befolkningen har opplevd. Røykeandelen er ca. ti ganger større blant ROP-pasienter og pasienter under annen langvarig rusbehandling, som i LAR. De blir også tidligere syke av for eksempel hjerte-/karlidelser og KOLS enn resten av befolkningen, og får mindre tilgang til basale helsetjenester som utredning, forebyggende tiltak og behandling.