Palliativ omsorg

Savner bedre kommunikasjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mangel på kommunikasjon, både lokalt og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, var en nøkkelfaktor når fastleger og annet helsepersonell (distriktsykepleiere, kreftsykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter) fortalte om vanskelige pasientsituasjoner knyttet til palliativ omsorg. Det fremgår av en kvalitativ studie gjennomført blant 52 helsepersonell i distrikt i Nord-Norge. Sykepleierne og fastlegene hadde ofte samme opplevelse av de tyngste situasjonene, som å bli tilkalt akutt til en syk pasient etter arbeidstid og mangle informasjon om pasienten, for eksempel fordi epikrisene var mangelfulle. Samlokalisering av de lokale tjenestene ble trukket frem som viktig for å få til godt samarbeid, samt gjensidig støtte og kunnskap om hverandres kompetanse og arbeid.