Palliativ omsorg

Ulikt syn på egen rolle

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fastlegenes brede medisinske kunnskap, deres rolle som koordinator av helsetjenester og det langvarige pasientforholdet over tid, gjør fastlegene godt rustet til å bidra i palliativ omsorg. Men det var ingen konsensus blant fastlegene når det gjaldt deres egen rolle, ifølge forskerne bak en kvalitativ studie. I alt 25 fastleger, fordelt på fire fokusgrupper, er intervjuet. Flere faktorer påvirker hvordan fastlegene ser på sin egen rolle og i hvilken grad de er involvert i palliativ omsorg. Generelt har de en positiv innstilling til å delta, men har ulike syn på sin formelle rolle. Fastlegene kunne deles i tre kategorier: De som var mye involvert, de som i liten grad var involvert og de som ikke var involvert i palliativ omsorg.