Helsepolitikk

Politikerskolen i Akershus

Politisk påvirkningsarbeid er en viktig oppgave for legeforeningen. I Akershus har politikerskolen blitt en nyttig fast møteplass mellom politikere og lokale legetillitsvalgte.

Hans-Christian Myklestul

Styremedlem i Akershus legeforening

hcmyklestul@hotmail.com

Hvordan politisk arbeid utøves varierer nok mellom fylkesforeningene. Vi i Akershus legeforening arrangerte sporadiske møter med politikere, skrev e-poster og leserinnlegg i lokalpressen. I 2019 kom idéen om en fast arena hvor vi som forening kunne møte lokalpolitikere. Starten var et folkemøte på Lillestrøm kultursenter sammen med Sykepleierforbundet. Arbeidstittelen «Politikerskolen» kom etter ett av mange møter med politikere. Både partier og interesseorganisasjoner driver skolering av sine tillitsvalgte. Lokalpolitikere har ansvar for et enormt spekter av oppgaver. Noen av oppgavene er svært komplekse, enten det er snakk om infrastruktur, utbyggingsplaner eller helsetjenesten.

Hva vet politikerne om fastlegeordningen?

Møter mellom politikere og tillitsvalgte fra Legeforeningen har noen fellestrekk: Ofte starter møtet med en historie om en ubrukelig fastlege som bommet i diagnostikk av for eksempel kreft eller høyt blodtrykk. Tonen er ofte litt nedlatende, nærmest som om dette var tilstander selv barn burde kjent igjen. Det virker som om politikeren tror at pasientene kommer til legen slik bilen kommer til verkstedet, med en feilmelding i et display. Legens oppgave er bare å adlyde pasientens ønsker om blodprøver (inkludert vitamin D), MR-undersøkelser eller elektroniske resepter. Dette ritualet blir så, helt konsekvent, etterfulgt av uttalelser om deres egen fastleges fortreffeligheter. Alle politikere jeg har møtt i embets medfør, har hatt guds nådegitte gave som sin fastlege. Der er tilliten enorm og det gjøres aldri feil. Det siste gleder jo fastlegehjertet mitt.

Jeg har møtt i noen helse- og sosialkomitéer, komitéer for bolig og mestring eller hva annet de kalles i kommunene i Akershus. Det er interessant å høre ikke-medisinere snakke om utvikling av helsetjenesten og især legetjenesten for min del. Det er mange flinke og svært engasjerte politikere der ute! Mange av dem evner å også lytte, minst dobbelt så mye som det de selv snakker. Imidlertid finnes det også tilfeller der skråsikkerheten er mye større enn faktagrunnlaget og kjennskapet til tjenesten. Dunning-Kruger-effekten fins også her (1). Dette er fullt forståelig. Det har også tatt meg mange år i fastlegestolen å få oversikt over den komplekse helsetjenesten, der fastlegen er et av mange tannhjul.

Med denne erfaringen kom et ønske om å drive påvirkningsarbeid gjennom kunnskapsformidling. Vi tillitsvalgte står med beina plantet ute i klinisk hverdag, gjør pasientprioriteringer og har tanker om hva som er bra og hva som kan bedres i tjenesten. Hva er vel bedre enn at vi deler våre erfaringer med beslutningstakere?

Hvordan lager man en lokal arena?

Først måtte vi få klarhet i hva vi ønsket å oppnå. Det viktigste var ikke selve møtene, men at politikere og tillitsvalgte blir kjent. Kunnskap og kjennskap er bedre enn fordommer og forenklinger. Kanskje kan vi komme i posisjon, slik at politikerne tar kontakt med oss for innspill som kan rettes til deres respektive administrasjoner? Kommer vi tidlig inn i prosesser, kan konstruktive innspill gi gode saker som er bra for innbyggere, oss helsepersonell og kommunene. Dette er legekunst jeg aldri lærte i auditoriet, men verv i Association of Norwegian Students Abroad og Norsk medisinstudentforening har vært lærerikt. Dette skal ikke være en machiavellisme (2, 3).

Hvem skulle være med på møtene og hva skulle diskuteres?

Som en lokalforening var det naturlig å invitere kommunepolitikerne i første omgang. Foreningene Leger i Samfunnsmedisinsk Arbeid, og Allmennlegeforeningen var naturlige innledere. For kommunepolitikere var tema som legevakt, fastlegeordning og miljørettet helsevern naturlige. Møtene skulle gjennomføres våren 2020. Da sier det seg selv at smittevern kom opp som et naturlig tema. På styremøte i Akershus legeforening kom også Overlegeforeningen og Yngre legers forening på banen. Kapasitetsutfordringene, særlig på Akershus universitetssykehus, har konsekvenser for kommunehelsetjenesten. Det ble derfor besluttet at også våre kolleger i spesialisthelsetjenesten skulle få komme til orde. Det ble vurdert at dette ville gjøre møtene enda mer relevante. Etter evalueringen har styret i Akershus legeforening landet på at avtalespesialistene ved Praktiserende Spesialisters Landsforening også bør inn. Denne gruppen av kolleger står for 28 prosent av alle polikliniske konsultasjoner i Norge.

Hvor skulle møtene avholdes?

Akershus er delt i fire områder (Vest, Follo-regionen, Øvre og Nedre Romerike) og forholder seg til mange ulike helseforetak og sykehus (Vestre Viken, sykehusene i Oslo, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold). Utfordringene er forskjellige – Hurdal har noen tusen innbyggere og Bærum 120000. Det naturlige sentrum er Oslo, hvor de fleste kan ta tog eller buss. Et sentralt møte her ville organisatorisk vært det enkleste, men vi vurderte at lokal forankring kunne sikre godt oppmøte, så møtene ble spredt. Første møte ble avholdt på rådhuset i Sandvika for lokalpolitikere fra Asker og Bærum. Deretter ble det møter i Stasjonen kaffebar på Jessheim for politikere på Øvre Romerike og i kantina på rådhuset i Lillestrøm for politikere på Nedre Romerike.

Møtene ble arrangert på disse stedene i Akershus.

Foto Jessheim: Morten Hernæs, 07 Media

Finansiering

Hva kom gildet til å koste? Lokaler, mat og drikke koster penger. Vi valgte frokostmøte, etter råd fra drevne lokalpolitikere. Det er visst sånn at også politikere har et familieliv de ønsker å ta del i. Møtehonorar bidro til frikjøp av lokale tillitsvalgte. Dette var viktig for at lokalpolitikere og våre representanter skulle få anledning til å hilse på hverandre og danne grunnlag for videre kontakt.

Invitasjoner

Verken politikerne eller vi i lokalforeningen hadde vært til stede på folkevalgtmøter før. Vår eminente sekretær hadde laget personlige invitasjoner til alle helse- og sosialpolitikere i Akershus. De politikerne som stod oppført med e-post på partilagene sine hjemmesider fikk invitasjonen personlig. Alle de politikerne som ikke hadde oppgitt e-postadressen sin fikk invitasjonen sendt til de respektive postmottak i kommunene – og kom aldri fram. Oppmøtet på to av møtene bar tydelig preg av dette. Dette ble vår suverent største flause, men nå har vi lært. Neste gang sender vi en felles invitasjon til gruppelederne, og håper på at de distribuerer videre.

Møtedagen rinner

Følelsen var som en blanding av 17. mai og eksamen. Sommerfugler i magen og neglebiting. Det er gøy når du ser møtelokalene fylles. Nysgjerrige lokalpolitikere med en kopp kaffe og et par rundstykker på vei inn i salen. Noen nye og usikre, andre erfarne og trygge. Alle engasjerte i å bidra til bedre lokalsamfunn. Det var viktig med korte bolker med informasjon fra oss i foreningen og god tid til innspill og diskusjon. Undertegnede fungerte som debattleder. Det krever disiplin å ikke selv å ta ordet i mange spennende diskusjoner. En dreven politiker fra Asker klarte å hanke meg inn da jeg ikke klarte å lede møtet godt nok i saken om frislipp av fastlegehjemler i Bærum kommune.

Hvert møte hadde sin egen dynamikk. Alle med hvert sitt lokale tilsnitt, enten det var snakk om legevakt på Jessheim eller blyforurensing av en bekk ved en skytebane i Bærum. I det siste møtet på Lillestrøm, 5. mars 2020, fikk smittevern og pandemi en stor plass. Og etter et totimersmøte er det fint å se de folkevalgte gå ut mens praten går livlig.

Kontakten videre har variert betydelig mellom de forskjellige kommunene, politikerne og de tillitsvalgte der. I noen kommuner er dialogen god. I andre glimrer den med sitt fravær. Vi er klare til videre arrangementer og aktivt påvirkningsarbeid.

Referanser

  1. Svartdal F. Dunning-Kruger-effekten: Store Norske Leksikon; 2020. https://snl.no/Dunning-Kruger-effekten.

  2. Berg OTB, J. Niccolò Machiavelli Store Norske Leksikon 2021. https://snl.no/Niccol%C3%B2_Machiavelli.

  3. Wikipedia. Machiavellisme. https://no.wikipedia.org/wiki/Machiavellisme.