Sakset fra allmennmedisinsk forskning
Røyking og hjerteinfarkt

Kvinner oftere akuttinnlagt

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er kjent at røyking er forbundet med høyere risiko for sykdom og død etter et hjerteinfarkt, men det er begrenset med dokumentasjon på effekten av røyking hos eldre med gjennomgått hjerteinfarkt med påfølgende hjertesvikt med nedsatt venstre ventrikkelfunksjon (høyrisikopasienter). Det har blant andre norske forskere gjort noe med. I en metaanalyse av fire store internasjonale randomiserte legemiddelstudier, har de sett på data fra 28 735 høyrisiko infarktpasienter.

Røyking/tidligere røyking var forbundet med opptil 24 prosent økt risiko for sykehusinnleggelse hos kvinner med gjennomgått hjerteinfarkt og påfølgende hjertesvikt eller nedsatt pumpefunksjon (høyrisikopasienter) – mot ti prosent for menn. Forskjellen var statistisk signifikant. Det var derimot ingen kjønns- eller aldersforskjeller når det gjaldt røyking som en prediktiv faktor for totaldødelighet. Artikkelforfatterne mener funnene underbygger et behov for enda bedre forebyggende behandling for kvinner i denne pasientgruppen.