Behandling

Beslutningsstøtte ved muskel- og skjelettsmerter

Behandling av muskel- og skjelettplager i allmennpraksis kan være vanskelig og tidkrevende. Ved NTNU bygger vi nå et beslutningsstøttesystem som skal benytte kunstig intelligens for å bistå fastlegen i behandling av denne pasientgruppen, SupportPrim-prosjektet.

Lars Christian Naterstad Lervik

Forsker og førsteamanuensis

lars.c.lervik@ntnu.no

Ingebrigt Meisingset

Forsker

Ottar Vasseljen

Professor

Illustrasjon: Colourbox

SupportPrim er en studie hvor målet er å få til enklere og bedre behandling av muskel og skjelettplager i allmennpraksis. Fastlegene som deltar i denne studien, vil kunne få tilgang til beslutningsstøttesystemet som vi håper letter hverdagen både for pasienten og fastlegen.

Ved NTNU har vi utviklet et beslutningsstøtteverktøy som benytter nye, innovative metoder for å finne fram til behandling som er tilpasset hver enkelt pasient med muskel- og skjelettplager. Vi ser ofte pasienter i allmennpraksis hvor omstendighetene rundt pasienten, psykososiale forutsetninger og mestringsstrategier legger føringer for behandlingsvalg og prognose. Vurderingen av hver enkelt pasient bygger på mer enn klinisk undersøkelse og diagnostikk alene. Som fastlege kjenner vi pasientene våre og vet hvor utfordringene ligger hos den enkelte. Det kan likevel kreve mange konsultasjoner og mye tid før legen blir klar over for eksempel psykiske plager, konflikt på arbeidsplassen eller frykt for å bevege seg.

SupportPrim-systemet bruker anerkjente skjemaverktøy for å kartlegge 11 faktorer om pasienten FØR timen hos fastlegen. Eksempler på slike faktorer er psykisk helse, arbeid og funksjon, smertemestring og bevegelsesfrykt. Basert på disse faktorene stratifiseres pasientene i fem fenotyper/prognosegrupper (1). Systemet presenterer dataene visuelt og gir fastlegen et raskt overblikk over pasientens profil. Pasientprofilen kan bidra til å fokusere anamnesen og brukes som støtte når fastlegen gjennomfører samvalg med pasienten. Se figur 1 nedenfor.

Figur 1. Illustrasjonen viser fem fenotyper av pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager (n=435). De fem fenotypene er gruppert (klustrert) basert på 11 generiske prognostiske faktorer vist i ytterkanten av sirkelen. Høyere skårer indikerer dårligere, verre eller større symptomtrykk (mot ytterkanten av sirklene). Den stiplede grafen viser gjennomsnittlig skårer for de samme pasientene uavhengig av fenotype. Inndeling i fenotyper illustrerer store variasjoner i prognostiske utsikter innad i gruppen med alminnelige muskel- og skjelettplager (ref. Meisingset et al. Eur J Pain 2020).

Fastlegen får også muligheten til å legge inn funn ved klinisk undersøkelse ved avkrysning og fritekst. Til slutt presenteres evidensbaserte behandlingsvalg tilpasset pasientens fenotype/prognosegruppe. Dette brukes til å utarbeide en behandlingsplan. Behandlingsplanen kan sendes elektronisk direkte til pasienten; samtidig kan fastlegene hente ut et tilnærmet komplett journalnotat som enkelt limes inn i eget journalsystem. Fullversjonen av notatet er utfyllende slik at det også egner seg godt for attestskriving (herunder til NAV), kortversjon kan brukes som vanlig journalnotat. Vi ønsker å gjøre det lettere for fastlegen å gi tilpasset behandling, og samtidig spare tid.

Studien er en randomisert kontrollert studie (RCT) og er nå i rekrutteringsfasen. Vi ønsker å rekruttere 44 fastleger, 22 til kontrollgruppen og 22 til intervensjonsgruppen, som hver rekrutterer 17 pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager (totalt 748 pasienter). Utfallet for de inkluderte pasientene i studien brukes til å bygge databasen som AI systemet baserer sine behandlingsvalg på. De første pasientene planlegges inkludert i april 2022.

SupportPrim-studien

  • Intervensjonsgruppe får tilgang til beslutningsstøttesystem for behandling av MSK-pasienter, kontrollgruppe «treatment as usual»

  • Randomisert kontrollert studie i regi av NTNU

  • 17 pasienter pr. lege – 44 fastleger (22 intervensjon 22 kontroll) – totalt 748 pasienter

  • Pasienter med alminnelige muskel- og skjelettplager – selvinklusjon eller invitasjon

  • Studiestart april 2022, påmelding åpen fra mars 2022

  • Alle fastleger kan delta

  • Honorar kr 15 000 ved inklusjon av 17 pasienter

  • Påmelding: Lars Chr. N. Lervik: E-post: lars.c.lervik@ntnu.no / 918 53 697

  • Link: https://www.ntnu.no/supportprim

Deltagelse i studien er honorert. Dersom du ønsker å lese mere om studien kan du se på hjemmesiden https://www.ntnu.no/supportprim/supportprim eller kontakte Lars Chr. N Lervik på e-post eller telefon.

Referanser

  1. I. Meisingset et al., “Novel approach towards musculoskeletal phenotypes”, Eur. J. Pain (United Kingdom), vol. 24, no. 5, pp. 921–932, 2020, doi: 10.1002/ejp.1541.