Leder

Går det over av seg selv?

Jan Håkon Juul

Et av de viktigste diagnostiske virkemidlene en fastlege besitter er tid. Det er ofte viktig å se det an litt, følge utviklingen, og mange ganger går symptomene og plagene over av seg selv. I tilsynssaker er det ofte dessverre likevel slik at det viste seg at man ventet for lenge. Når symptomene er åpenbart alvorlige eller utvikler seg fort til det verre, må man sette diagnosen og gi behandling raskt. Hvis du i tillegg setter en alvorlig diagnose uten å gi behandling, er prognosen dårlig.

Hvis du som fastlege utfører ditt virke på denne måten vil du miste tilliten hos pasientene, arbeidsgiver og tilsynsmyndighetene.

Symptomene på en syk fastlegeordning har vi sett lenge. Symptomene har vært påpekt allerede så tidlig som i 2009. Diagnosen er satt og prognosen er dårlig! Uten intensivbehandling vil fastlegeordningen dø.

Med kunnskap om pasienter som har en fast lege over tid har mindre bruk av legevakt, færre innleggelser på sykehus og redusert dødelighet, er det helt uforståelig at man ikke velger å starte behandling.

Legeforeningen, KS og regjeringen var enig om en handlingsplan for fastlegeordningen. Nå velger helseministeren å se bort fra denne. Hun vil gjøre strukturelle endringer.

Våren 2o22 var det brudd i forhandlingene om særavtalen – som regulerer arbeidstiden for legene. En rettighet andre yrkesgrupper ser på som en selvfølge.

Dette går ikke over av seg selv. Det må behandling til. Fastlegeordningen er for viktig til å sette HLR – og kun satse på palliativ behandling.

Utposten vil i sin 50. årgang fortsatt være en arena der allmennleger og samfunnsmedisinere kan presentere fagutøvelsen, øke kvaliteten og debattere virkeligheten.