Utposten for 50 år siden

Redaksjonen gir et tilbakeblikk til Utposten-utgaver fra 50 år tilbake. Vi er i dette jubileumsnummeret kommet til nummer 3, som var et temanummer.

Jan Håkon Juul

Redaksjonsmedlem Utposten

Faksimile av den tredje utgaven av Utposten.

Tema: Arbeidsforhold i den primære helsetjenesten

Økonomi

Det er jo med stor fornøyelse, eller kanskje frustrasjon, at man leser at tidene ikke forandrer seg. Utposten nummer 3 anno 1972 tar nemlig for seg problemstillinger som er nærmest identiske med dagens utfordringer. Distriktslegen i Aukra, Harald Siem fastslår at «det er viktigere å forebygge enn å behandle». Imidlertid var den kliniske hverdagen da, som nå, et stykke unna det forebyggende idealet. All klinisk fokus, med hjelp av økonomiske insentiver, styrte den kliniske praksis inn mot klientorientert behandling.

Siem opplevde i 1972, som mange av oss også i dag erfarer, at «det er i samfunnet behov for medisinsk og sosial ekspertise som en motvekt til mer teknisk preget planleggingsvirksomhet»

Senere i artikkelen til Siem kommer det frem

«Når det gjelder økonomien, antyder legen i helsesenteret at det er dyrere å drive helsesenteret enn de hadde regnet med. Man må ha lang arbeidsdag for å få tilfredsstillende inntekt.»

I dag er problemstillingen ikke helt ulik for mange allmennleger, som opplever ikke bare en redusert netto inntjening, men også at de må arbeide lange arbeidsdager for å klare alle krav og oppgaver som stilles.

Timebestilling

Dernest tar Per Wium opp problemstilling med timebestilling. Han refererer til en undersøkelse fra 1969 som tar for seg ventetid for pasientene på venterom, og forskjellen mellom legekontor som hadde timebestilling og de som ikke hadde timebestilling. Wium problematiserer det faktum at pasienter, ut fra undersøkelsen, ventet sju millioner timer på et venterom i løpet av året. En ikke ubetydelig kostnad for samfunnet.

Arkivsystem

Det er i alle fall én sak som har endret seg betydelig siden 1972: arkivsystemene. En artikkel i bladet omhandler arkivsystem med små lapper, der bindersene henger seg opp i hverandre, og alternativet som er A4 størrelse på arkivmappene som da tar mye plass. I dag har vi riktignok en del utfordringer med at EPJ-systemene ikke fungerer best mulig med ulike interaksjoner og dialogsystemer. Det kan vel likevel ikke sammenlignes med tidstyver legene opplevde i 1972, med lapper som henger seg opp i hverandre, eller ikke minst håndskriften til den enkelte, selv om det i hovedsak nå foregikk på maskin.

Studentrapport

Studenter i praksis gir en god beskrivelse av praksiser i Ålesund, Molde og Fræna på denne tiden. Grundig rapport som gir et godt innblikk i en leges hverdag på den tiden. Både med ulike måter å løse hverdagen på, gjerne tilpasset både befolkning og lege på den enkelte plass.

Humor

Utpostens utgave nummer 3 for 50 år siden har et ikke ubetydelig antall humorstriper. Mange av disse er dessverre av en karakter som neppe hadde stått seg i dagens samfunn. Redaksjonen har latt seg fortelle at det var en noe frimodig ung turnuslege som hadde tatt seg friheter som strakte seg lenger enn hva redaksjonen på den tiden burde akseptert. Dette gjenspeiler seg i skarpe leserinnlegg i senere nummer av Utposten.

Her kan du se hele tredje utgave av Utposten.

Glimt fra innholdet i utgave nr. 3/1972 av Utposten. Humoren i denne utgaven vakte reaksjoner.