Bokanmeldelse

En dagsaktuell oversikt og nyttig veiledning

Eli Berg

Bjørn Bjelland, Espen Rostrup Nakstad
Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid
2. utgave
228 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2021
ISBN 978-82-05-55456-6

Som boktittelen antyder spenner denne utgivelsen over et omfattende ansvarsområde i vår tid, et bredt sammensatt arbeid som har stor betydning for hver og en av oss i dette landet når små og store kriser rammer – ofte som «lyn fra klar himmel».

Forordet avsluttes som følger: «Med krisehåndtering og skadestedsarbeid som bakteppe gir denne boken en bred innføring i hvordan Beredskaps-Norge fungerer, og hvordan man best kan utøve sin yrkesprofesjon under krevende og vanskelige forhold – både som enkeltperson og i samvirke med andre etater og organisasjoner».

Tidlig i boken får vi en omfattende – men kortfattet - opplisting av det forfatterne kaller «Begreper og definisjoner», grunnleggende for den videre lesningen. En oversikt over de etterfølgende kapitlene kan fungere som en ytterligere motivasjon for å lese denne boken. For i hvert av emneområdene er det svært nyttige informasjoner, presentert på en klar, forståelig og pedagogisk måte:

  • Samfunnssikkerhet, beredskap og kriseledelse i Norge

  • Redningstjenesten og nødetatene

  • Strategisk og operasjonell kriseledelse

  • Strategisk planlegging og beredskapsøvelse

  • Operativt arbeid og situasjonsforståelse

  • Praktisk skadestedsarbeid

  • Skadestedsarbeid ved dagligdagse hendelser

  • Skadestedsarbeid ved større og kompliserte hendelser

Innenfor hver av disse kapitlene beskrives tematikken på saklige – og ikke minst viktig – på inspirerende måter, krydret med eksempler på hendelser vi bl.a. kjenner fra media gjennom årene. Skisser og modeller letter tilegnelsen av det vesentlige som teksten formidler.

Men hvilke legegrupper vil ha nytte av denne boken? Alle! Enten vi arbeider som fastleger eller sykehusleger – og ikke minst vesentlig som samfunnsmedisinere – så vil denne boken kunne gi en solid kunnskap og forståelse av hvilken samfunnsstruktur vi er en del av nettopp innenfor beredskap og praktisk utøvelse av hjelp i ulykkes- og krisesituasjoner. Og hvor er vår egen plass i dette omfattende systemet? – Kanskje først å lese boken fra perm til perm, og deretter ha den som et oppslagsverk vil nok fungere for de fleste av oss.

Boken anbefales.