Sosial ulikhet

Utdanning forbundet med uoppdaget diabetes

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Udiagnostisert diabetes forekom sjeldnere hos personer med høyere utdanning og med høy inntekt. Dette så ikke ut til å ha sammenheng med færre fastlegekontakter, siden om lag 80 prosent av dem med udiagnostisert diabetes hadde vært i kontakt med fastlegen det siste året – i likhet med dem uten diabetes. Dette er blant hovedfunnene i en norsk studie med data fra Tromsø-undersøkelsen. Også diagnostisert diabetes hadde sammenheng med utdanning. Udiagnostisert diabetes som andel av alle med diabetes var signifikant lavere for dem med høyere utdanning.