Spesialitet
Spesialistutdanningen:

Fornyet i samfunnsmedisin!

Samfunnsmedisin er en spennende spesialitet, med fokus på befolkningens helse. Spesialiteten har vist seg spesielt nyttig gjennom pandemien, men omfatter langt mer enn smittevern.

Illustrasjon: Colourbox

Bettina Caroline Forsberg

Kommuneoverlege i Lillestrøm, leder i spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin, spesialist og individuell- og gruppeveileder i samfunnsmedisin

Betty Johanne Pettersen

Kommuneoverlege i Trondheim, medlem i spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin, spesialist og individuell- og gruppeveileder i samfunnsmedisin

I likhet med andre spesialiteter er samfunnsmedisin nå på mange måter en ny utdanning. Hovedelementene er de samme som tidligere, men det er særlig to ting som er viktig å merke seg i den nye ordningen:

  • Større søkelys på innholdet i utdanningen (oppfyllelse av læringsmål i stedet for å telle prosedyrer eller antall saker behandlet).

  • Ansvarliggjøring av virksomhetene der samfunnsmedisinere i spesialisering (LIS3) jobber.

Vi presenterer her noe av det nye i spesialiseringsprogrammet, og gir deg noen tips for hva du bør tenke på hvis du ønsker å spesialisere deg i samfunnsmedisin på ny ordning. Dersom du er i utdanning etter gamle regler, kan du konvertere til ny ordning innen 31.12.2023 eller søke på gammel ordning frem til 31.12.2026.

Nye elementer i spesialiseringen i samfunnsmedisin

Utdanningen blir nå innrettet på oppnåelse og godkjenning av læringsmål, altså hva en legespesialist skal forstå, kunne, eller være i stand til å utføre. Det angis ulike læringsaktiviteter som bidrar til å nå læringsmålene. Det er ikke lenger mange kvantitative krav til oppnådd kompetanse.

Kursutdanningen i samfunnsmedisin har også gjennomgått en revisjon. Kursene er ikke lenger obligatoriske, men anbefalte læringsaktiviteter. I kursene er det tatt inn flere pedagogiske elementer, og de krever mer aktiv deltagelse enn de tidligere forelesningskursene. Kursene er kortere enn tidligere, men med mer forarbeid. Dette betyr at du vil få et engasjerende og aktivt utdanningsforløp frem til en spennende spesialitet!

For å styrke kvaliteten på spesialiseringsløpet er det nå også krav om individuell veiledning, i tillegg til at veiledningsgrupper er videreført, slik det var i gammel ordning. Tett oppfølging av en erfaren samfunnsmedisiner som individuell veileder skal sikre refleksjon og kvalitet i spesialistløpet. I veiledningsgruppene får LIS3 fordelen av å reflektere i gruppe, dele erfaringer og skape nettverk. Organisering av veiledningsgruppene i ASA-spesialitetene (allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin) har i den nye spesialistforskriften vært et forbilde for andre spesialiteter.

Arbeidsgiver for LIS3 er nå gjennom spesialistforskriften tydelig ansvarliggjort. Virksomheten må være registrert som utdanningsvirksomhet og den må ha en generell utdanningsplan for alle samfunnsmedisinere, hvor det redegjøres for hvordan alle læringsmål kan oppnås. I tillegg må det lages en individuell læringsplan som skal ivareta den enkelte LIS3 sitt utdanningsløp. Dette gir LIS3 mulighet til å spre kunnskap internt i virksomheten om hva samfunnsmedisin er. Søknad om registrering som utdanningsvirksomhet og utforming av utdanningsplaner vil gi rom for å drøfte med leder hvordan den samfunnsmedisinske kompetansen kan brukes i virksomheten. Vi håper alle samfunnsmedisinere benytter seg av denne muligheten til å synliggjøre sin egen rolle og mulighetene i faget internt på egen arbeidsplass.

Hva må du huske på hvis du vil spesialisere deg i ny ordning?

Før man begynner på et utdanningsløp i ny ordning som LIS3 i samfunnsmedisin, må LIS1-tjeneste eller godkjent turnus i gammel ordning være fullført. Total utdanningstid for å bli spesialist i samfunnsmedisin er 6,5 år, hvor LIS1 utgjør 1,5 år og LIS3 utgjør fem år. Har man annen spesialitet fra tidligere, kan denne være tellende med tre år og tre måneder av den totale utdanningstiden på 6,5 år. For mer detaljert informasjon om regler og unntak viser vi til Helsedirektoratet sine nettsider og spesialistforskriften.

Virksomheten du arbeider i må være registrert

En vesentlig del av spesialistutdanningen i samfunnsmedisin skal gjennomføres i en utdanningsvirksomhet. Den resterende tjenesten kan også gjennomføres på læringsarenaer som har avtale med utdanningsvirksomheten (f.eks. spesialistpraksis eller forskningsinstitutt).

En registrert utdanningsvirksomhet er en kommune, en annen offentlig virksomhet (herunder sykehus), eller en privat virksomhet, som er registrert for å legge til rette for gjennomføring av utdanning i spesialiteten samfunnsmedisin.

Ta kontakt med din leder for å finne ut av om virksomheten der du jobber er registrert for utdanning i samfunnsmedisin. Hvis virksomheten ikke er det, må den søke om dette til Helsedirektoratet så snart som mulig. Du vil i utgangspunktet ikke få tellende tjeneste i samfunnsmedisin før virksomheten er registrert eller godkjent for dette.

Hva er en samfunnsmedisinsk stilling?

Med samfunnsmedisinsk stilling menes en stilling der den registrerte har lagt til rette for at du kan spesialisere deg, det vil si at alle læringsmålene i samfunnsmedisin kan oppnås. Enkelte læringsmål kan oppnås ved hospitering i andre virksomheter. Dette skal dokumenteres i din utdanningsplan. Stillingen skal i hovedsak være heltid, men kan være deltid dersom dette ikke er i veien for at læringsaktiviteter som er nødvendige for å oppnå læringsmålene kan gjennomføres. Total tjenestetid er fem år i 100 prosent stilling. Man får tellende tid tilsvarende stillingsprosent i den samfunnsmedisinske stillingen.

Forskerstillinger er i utgangspunktet ikke samfunnsmedisinske stillinger, og vil kreve omfattende tilrettelegging og hospitering for å kunne oppnå alle læringsmålene.

Individuell veileder, leder og en utdanningsplan

Under spesialisering må du ha en individuell veileder og en leder. Dette må arbeidsgiver legge til rette for. Leder for utdanningen trenger ikke være din vanlige leder (linjeleder), men skal være ansatt i virksomheten og ha overordnet ansvar for å godkjenne dine læringsmål. Din veileder skal være spesialist i samfunnsmedisin.

Du skal også få en utdanningsplan hvor det fremgår hvordan du skal nå læringsmålene i samfunnsmedisin. Det er ikke stilt krav til timeantall med veiledning i spesialistforskriften, men det står at det skal gis nødvendig veiledning. Helsedirektoratet anbefaler imidlertid at LIS3 i samfunnsmedisin får samme omfang av veiledning som i allmennmedisin, det vil si gjennomsnittlig fire timer pr. måned i 10,5 måneder i året.

Helsedirektoratets kompetanseportal Dossier skal benyttes for dokumentasjon av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål i samfunnsmedisin, tilsvarende som for allmennmedisin og arbeidsmedisin.

Veiledningsgruppe

Hvis vilkårene for å være under spesialisering i samfunnsmedisin er oppfylt og du har en stilling hvor det er lagt til rette for at alle læringsmål kan oppnås, kan du søke om plass i veiledningsgruppe. Veiledningsgruppen går over tre år. Du melder deg opp ved å sende en henvendelse til veilederkoordinator i Legeforeningen.

Anbefalte kurs

Det er ni anbefalte grunnkurs i samfunnsmedisin. Alle kursene arrangeres halvårlig, og det legges opp til at man tar rundt ett kurs i halvåret. Nye kandidater bør ta introduksjonskurset i samfunnsmedisin så tidlig som mulig.

Se her for mer info: https://www.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/Samfunnsmedisin/

Tradisjonelle forelesningskurs er nå erstattet av et kursopplegg som består av nettbaserte samlinger, e-læring, forberedelser og en avsluttende kurssamling over to dager. Nærmere omtale finnes på nettsiden over.

Har du ytterligere spørsmål rundt spesialiseringsprogrammet i samfunnsmedisin kan du sende dem til:

Legeforeningen

Mona Raddum Loe, seniorrådgiver: mona.raddum.loe@legeforeningen.no

Spørsmål rundt veiledningsgruppe: veiledningsgrupper@legeforeningen.no

Astrid Rutherford, veilederkoordinator: astrid.rutherford@legeforeningen.no

Helsedirektoratet

godkjenning@helsedir.no, telefon: 21 52 97 00, åpningstid: 09.30–11.30 mandag–fredag

Nyttige lenker

Helsedirektoratets temaside om samfunnsmedisin: https://tinyurl.com/5x3nxzwv

Spesialistforskriften: https://tinyurl.com/2pbk7e4y