Fastlegeordningen
2019–2021:

Aktivitet ved et 6-legesenter i Trondheim

Fastlegeordningen forplikter legen til å dekke behovet for allmennlege i sin populasjon til enhver tid. Dersom etterspørselen øker, så kan fastlegen møte det ved gradvis å redusere listestørrelsen.

Lars Christian Naterstad Lervik

Fastlege ved Hallset legesenter

Torbjørn Øien

Fastlege ved Hallset legesenter

Njål Flem Mæland

Fastlege ved Hallset legesenter

nflem@online.no

Det er en prosess som tar tid, og ikke er til hjelp når vi får brå endringer i etterspørsel. Vi har undersøkt aktiviteten ved vårt legesenter gjennom to år med pandemi for å se på endring i aktivitet. Spørsmålet vi stilte oss var om vi ville finne brå og betydelige endringer.

Fastlegeordningen har lenge vært under press grunnet økende arbeidsmengde pr. listepasient (1), såpass uttalt at regjeringen Solberg utarbeidet en handlingsplan for å redde fastlegeordningen (2). I mars 2020 stengte Norge ned, og covid-19-pandemien inntok Norge for alvor. Det endret måten pasientene møtte fastlegen, både frekvens og kontaktflate, blant annet med økt behov for videokonsultasjoner (3, 4), og trolig en samlet sett økt legesøkning. Gjennomsnittlige antall konsultasjoner pr. listepasient økte fra 2,7 til 2,8 i perioden 2018 til 2020 (5). Videre har antall konsultasjoner pr. 1000 innbyggere på landsbasis økt med 6,23 prosent i samme periode (6). I sum betyr dette økt belastning på en allerede overbelastet ordning. I denne studien ser vi på aktivitetsendring før og etter pandemien på et enkelt legesenter.

Material og metode

Hallset legesenter har seks fastlegehjemler, hvorav en deleliste. Antall listepasienter var 7016 i snitt for året 2019 og 7202 i 2021. Antallet har altså vært stabilt i den aktuelle perioden, med en økning på kun 0,6 prosent.

Vi har benyttet Medrave (7) for datauttrekk direkte fra vår EPJ-database. Vi har hentet ut data i tidsrommet januar 2019 til desember 2021, altså før og under pandemi og nedstegning. Vi har så studert endringer i aktivitet basert på takster. Takstbruk for konsultasjon, videokonsultasjon og telefoner/brev og elektronisk kommunikasjon undersøkes hver for seg, og samlet. Til slutt har vi sett på endring i samlet aktivitet i hele perioden.

Resultater

Tallene viser en økning i antall konsultasjoner (takstene 2ad, 2ae og 2aek) med 17,4 prosent fra 2019 til 2021 (figur 1). Samtidig ser vi en nedgang i bruk av telefon, brev og enkel pasientkontakt ved elektronisk kommunikasjon (1bd og 1be). Dersom man korrigerer for denne nedgangen er det likevel en 10,7 prosent økning i total aktivitet fra 2019 til 2021 (figur 1). Den største økningen i aktivitet er fra 2019 til 2020, hvor samlet aktivitet økte med 9,85 prosent. Fra 2020 til 2021 er økningen beskjeden (0,8 prosent).

Figur 1. Aktivitet ved Hallset legesenter 2019–2021 basert på takstene 2ae, 2aek, 2ad, 1i, 1bd og 1be. Dette illustrerer reduksjon i 1bd og 1be samtidig med økning i 2ae/2aek.

Diskusjon

Dataene fra Hallset Legesenter indikerer en markant økning i legesøkning etter at pandemien inntraff. I perioden før pandemien hadde man på landsbasis en mer beskjeden økning i antall konsultasjoner pr. 1000 innbyggere og i aktivitet pr. listepasient (8). Økningen før pandemien kan være relatert til samhandlingsreformen, med økte oppgaver pr. pasient, økende andel pasienter som står uten listetilhørighet, samt økt legesøkning i befolkningen generelt. Etter at pandemien inntraff endres bildet, og økningen blir langt mer markert. Ved Hallset legesenter ser vi en betydelig økning på nesten ti prosent. Dette er i samme størrelsesorden som tallene fra SSB. Det er velkjent at fastlegene allerede før pandemien hadde arbeidsuker på i snitt 55 timer (9). Det er ikke sikkert at våre tall kan tolkes som at arbeidstiden øker, men de viser at arbeidspresset har økt ytterligere.

Etterspørselen etter allmennlegetjenester kan endre seg raskt og betydelig. Ansvaret for en slik endring er med fastlegeordningen lagt på den enkelte fastlege. Fastlegene har ingen arbeidsgiver å peke på, men står selv ansvarlig også for sine egne ansatte og deres økte arbeidsmengde. Våre tall fra egen praksis dokumenterer sårbarheten i et allerede presset fastlegesystem.

Konklusjon

Våre hovedfunn er en markert økning i antall konsultasjoner fra 2019 (før pandemien) til 2020 (under pandemien). Vi ser også en viss endring fra enkle kontakter til konsultasjoner. I dette nummeret av Utposten er det en artikkel ved Torleiv Robberstad «Fastlegeordninga: status presens 2021», som viser en forverring i fastlegekrisen (10). Det påvises her en dramatisk økning i pasienter uten fastlege, mangel på vikarer og langt færre fastleger med åpne lister. Nytt er det også at flere av de store byene er helt uten åpne fastlegelister. Vi postulerer som en konklusjon at den økte etterspørselen og aktiviteten vi finner i vår studie, kan ha bidratt til en forverring av fastlegekrisen.

Referanser

  1. M. Brekke Holden and I. Rasmussen, «Evaluering av fastlegeordningen», p. 315, 2019.

  2. Helsedirektoratet, «Handlingsplan for allmennlegetjenesten», 2021.

  3. S.C. Sharma, S. Sharma, A. Thakker, G. Sharma, M. Roshan, and V. Varakantam, «Revolution in UK General Practice Due to COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Survey», Cureus, vol. 12, no. 8, 2020.

  4. T.M. Johnsen et al., «Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners», J. Med. Internet Res., vol. 23, no. 2, p. e26433, Feb. 2021.

  5. Statistisk sentralbyrå, «Statistikkbanken tabell 09535: Konsultasjoner hos fastlegen, etter statistikkvariabel og år», 2021.

  6. Statistisk sentralbyrå, «Statistikkbanken tabell 10141: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012–2020», 2021.

  7. Medrave Software AB, «Medrave Software AB», 2021.

  8. S. S. Inger Texmon, «Små endringer i bruk av fastlegene», 2019.

  9. https://www.legeforeningen.no/contentassets/5a5cca4971f545d5801ae524dbb07e45/rapport-om-fastlegers-tidsbruk-med-vedlegg.pdf

  10. Torleiv Robberstad, «Fastlegeordninga Status presens 2021», Utposten nr. 2 2022.