Allmennmedisin

Idealisten med blikket mot verdens allmennleger

– Jeg tror vi trenger mer idealisme. Det er et sivilt ansvar å bidra. Jeg lærer jo masse, sier Anna Stavdal, fastlege i Oslo og president for WONCA World.

Anne Stavdal på sitt fastlegekontor i Oslo.

Foto: Privat

Lisbeth Nilsen

Frilansjournalist

bethnil17@gmail.com

I 2016 var hun den første kvinnelige presidenten i WONCA Europe. I november i fjor ble hun innsatt som den andre kvinnelige presidenten for WONCA World – og den første presidenten fra Norge.

Hun har god ballast med seg inn i det prestisjefylte vervet, med over ti år i WONCA, med verv i Verdens helseorganisasjon (WHO), i OECD og med 26 års erfaring som fastlege.

– Det å få muligheten til å lede organisasjonen de neste to årene, er meningsfylt og givende og fyller meg med ydmykhet og takknemlighet, sier Anna Stavdal, fastlege ved Bolteløkka legesenter i Oslo og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

Visjonen

World Organisation of Family Doctors, WONCA, ble etablert for snart 50 år siden. Organisasjonen har over en halv million allmennleger globalt som medlemmer. Felles for dem er engasjementet i forskning, fagutvikling og undervisning i allmennmedisin.

WONCAs visjon er likeverdige helsetjenester for alle, og verdigrunnlaget er personlige, kontinuerlige og omfattende helsetjenester til befolkningen.

– Dette felles multiplum kan bare nås med en sterk primærhelsetjeneste som er skreddersydd for lokale behov, sier Stavdal – som vedgår at dette er vanskelig å omstille til praktisk politikk.

Den fremste oppgaven hennes er å støtte oppbyggingen av en god primærhelsetjeneste i lav- og middelinntektsland.

– Det er fortsatt den samme visjonen som gjelder, selv om kvaliteten på og organiseringen av helsetjenestene kan variere. Det handler om å få frem følgende budskap til politikerne: «Sørg for en frisk befolkning som kan være i jobb, og støtt dere til all den forskningen som viser at det er bra å ha en primærlege». Salman Rawaf, en WHO-Champion og tidligere «top guy» i National Health Service (NHS), har snakket med mange verdensledere om helse. Han mener at enten et land styres av en diktator eller av en demokratisk leder, er rådet det samme: «Give people a family doctor!».

Verdier og idealer

Presidentverv i WONCA er ulønnet, og Anna Stavdal har gått ned til 50 prosent stilling som fastlege.

– Hva er det som driver deg?

– Dette er meningsfylt og kreativt arbeid som handler om verdier og idealer. De ideelle organisasjonene er viktige for å få til ting. Jeg har fått spørsmål om jeg er en idealist. Jeg tror vi trenger mer idealisme. «Vi må skjøte på alle sammen», som en pasient sa til meg en gang. Det er et sivilt ansvar å bidra. Jeg lærer jo masse. En del av min faglige profesjonelle disiplin er å jobbe frivillig med fagutvikling. Det føles bra.

Tre hovedmål står på blokka hennes som president de neste to årene: Bygge identitet, gjøre organisasjonen mer synlig og øke innflytelsen.

– Jeg vil utvide kontaktflaten og snakke med dem som tar beslutninger i helsevesenet og dem som styrer pengesekken.

Anna Stavdal er president for WONCA World.

Foto: Petter Brelin

Helse og finans

Hun er godt på vei. Gjennom arbeidet i WONCA de siste ti årene har Stavdal vært opptatt av å etablere kanaler inn til Verdens helseorganisasjon – et arbeid som har gitt resultater: Fra 2020 til i høst var hun eneste representant for primærhelsetjenesten i WHO Europe sin koronakommisjon. Kommisjonen ble opprettet for å tenke nytt om politiske prioriteringer innen helse – i lys av covid-19-pandemien.

– Arbeidet i kommisjonen viste meg viktigheten av at helsefolk og finansfolk snakker sammen. En av anbefalingene våre, Global Task Force Finance and Health, ble adoptert av G20-møtet i Roma i oktober.

I kommisjonen satt blant andre fire tidligere statsledere, den tidligere statssekretæren til finansministeren i Storbritannia og flere finansfolk tilknyttet Verdensbanken.

– Det var veldig lærerikt.

Da nåværende leder av WHO Europe, Hans Kluge, stilte til valg, var Stavdal en av støttespillerne.

– Han skjønner verdien av primærhelsetjenesten, og vi har en åpen kanal. Jeg kan si fra når jeg mener det er på sin plass.

– Du har jo en fot innafor?

– Ja, jeg har det, og så må vi håpe på en snøballeffekt.

Brobygging

Da Anna Stavdal ble europeisk WONCA-president i 2016, uttalte hun til Dagens Medisin at en stadig større andel av ressursene går til spesialisthelsetjenesten, og at det fører til en fragmentert helsetjeneste med fare for overdiagnostikk og overbehandling.

– Hva tenker du om det i dag?

– I 2018 leverte vi resultatene av en tankedugnad i WONCA Europe om å beskytte folk mot unødvendig å bli behandlet som syke. For noen år tilbake var det ikke på agendaen i Europa, og jeg tar litt av æren for det.

Hun ivrer for å bygge broer

– I alle land hvor det er et skille mellom primær- og sekundærhelsetjenesten, er det innebygde interessekonflikter og manglende forståelse for hvordan vi trenger hverandre og hvordan vi kan utfylle hverandre. Her i Norge har vi også mye å lære. Det er viktig å få primærhelsespesialistene inn på universitetene og undervise sammen med sykehusspesialistene. Som WONCA-president vil jeg jobbe for å bygge broer mellom folkehelse og primærhelsetjeneste, mellom primærhelsetjenesten og sosialtjenesten og mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Og brohodet er primærhelsetjenesten.

– Noen har en gang kalt deg for en allmennmedisinsk utenriksminister. Er det et godt ord?

– Hehe, det må være en barfot-utenriksminister, en minister som kommer fra markene.

Solidaritet

Pandemien satte en stopper for de fysiske møtene, som var viktige for Anna Stavdal.

– Som president elect fikk jeg anledning til å møte mange av medlemmene våre på hjemmebane, før pandemien lukket oss inne hjemme. Det å være på stedet, snakke med kollegene og delta i faglige sammenhenger, har uvurderlig betydning for samhold og ikke minst for å gi støtte til lokalt arbeid. Det er utfordrende ikke å kunne møtes ansikt til ansikt. Men jeg er vaksinert og kan flytte på meg, så sant jeg kommer inn i et land. Planen min er at jeg i løpet av året skal ha besøkt alle sju WHO-regionene, fordelt på samtlige verdensdeler.

– Hva tar du med deg tilbake fra alle møtene dine utenfor Norge?

– Jeg blir påminnet om hvor ekstremt verdifullt det vi har i Norge er. Hjemlige debatter gjør meg urolig – jeg frykter vi har glemt at solidaritet er grunnlaget for den offentlig finansierte velferdsmodellen. Primærhelsetjenesten og fastlegeordningen er en tjeneste som blir synlig først når den ikke er der. Se bare på Italia under pandemien, et land som i liten grad har en primærhelsetjeneste. Sykehusene var det stedet folk kunne oppsøke da de ble syke. Fastlegeordningen i Norge handler ikke bare om pengekrise, det er også en verdi- og systemkrise, mener Anna Stavdal.

– Hva er den største barrieren for å oppnå gode og likeverdige helsetjenester globalt?

– Økonomisk ulikhet, regionalt og globalt. Vi vil neppe nå målet om at de som trenger det mest, får den beste hjelpen først og uavhengig av økonomisk evne. Men målet er der for å lede oss. Det går an å få til forandring, men jeg har lært at vi ikke ser resultatene dagen etter.

Fakta om Anna Stavdal

Foto: Einar Nilsen

  • Utdannet lege fra Universitet i Oslo (UiO)

  • Spesialist i allmennmedisin og fastlege i Oslo siden 1989

  • Universitetslektor ved UiO

  • Initiativtaker og president for Nordic Federation of General Practice fra 2005–2011

  • Leder av Norsk selskap for allmennmedisin (nåværende Norsk forening for allmennmedisin) 1999–2003

  • Medlem av OECD Advisory Board, PARiSurvey; Primarycare role in chronic care – global survey

  • Leder for WONCA Europe 2016–2019

  • President elect for WONCA World 2018–2021

  • President WONCA World 2021–2023