E-helseintervensjon

Lite forskning

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske forskere har gjort litteratursøk på publiserte og upubliserte studier fra januar 2008 til august 2020 ´i Medline, Scopus, Embase, PsycINFO, WHO Clinical Registry og clinicaltrials.gov for å finne studier som har undersøkt effekten av e-helseintervensjon på retur til arbeid for sykmeldte. 15 studier ble inkludert i kunnskapsoppsummeringen. Fire av studiene gjaldt e-helseintervensjon via telefon, en var basert på app, og ti intervensjoner var nettbaserte. Åtte av de 15 studiene gjaldt ansatte som var sykmeldt på grunn av psykiske lidelser eller muskel-/skjelettlidelser. Artikkelforfatterne konkluderer med at det trengs mer forskning på e-helseintervensjoner ved sykmelding eller ved risiko for langtidssykmelding.