Arbeidsmiljø

Sammenheng med sykmeldingsgrad

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forskerne bak en norske studie med 661 personer som var helt eller delvis sykmeldt i åtte uker, har undersøkt mulige forskjeller mellom gruppene. Det ble sett på selvrapportert helse, tidligere langvarig sykmelding, muligheter for jobbtilpasning, psykososialt arbeidsmiljø, jobbautonomi, mestring av jobbkrav og psykologisk resiliens. Det ble justert for alder, utdanning, kjønn, jobbesektor, diagnose og fysisk jobb. Resultatene viste blant annet at delvis sykmeldte rapporterte et bedre arbeidsmiljø og større muligheter for å få jobben tilpasset på grunn av helseproblemer, enn fullt sykmeldte. Tidligere langvarig sykmelding eller psykologisk resiliens var ikke forskjellig mellom dem som var delvis i jobb eller 100 prosent sykmeldt. I alt 5748 personer ble invitert til å svare på spørreskjemaet (via Nav), og 15 prosent sa ja til deltagelse i studien, hvorav 78 prosent sendte inn svar.