Utpostens dobbelttime

– En jobbfokusert terapi er en annen måte å tenke behandling på

Spørreskjemaet om mestringstro inngår i behandlingsopplegget jobbfokusert terapi ved Raskere-tilbake-poliklinikken på Diakonhjemmet sykehus.

Lisbeth Nilsen

– En jobbfokusert terapi er en annen måte å tenke behandling på. Vi klarer ikke å øke mestringstroen uten å gi pasientene god behandling for angst og depresjon, men i tillegg har vi fokus på arbeid og på kartlegging av pasientens funksjon. Her er samarbeidet med fastlegene viktig. Det er fastlegen som har hovedansvaret og som skal følge opp pasienten over tid, sier Ragne G.H. Gjengedal, enhetsleder ved poliklinikken.

Effekten av jobbfokusert terapi er undersøkt i en observasjonsstudie publisert i Work i fjor, og Gjengedal er førsteforfatter.

87 pasienter fikk gjennomsnittlig ti behandlingstimer over cirka 18 uker med kognitiv eller metakognitiv terapi og jobbfokus. Forskerne så på andelen som ble helt friskmeldt etter behandling. Kontrollgruppen utgjorde 95 pasienter som hadde stått på venteliste for behandling i cirka 11 uker.

Etter behandling var over 41 prosent tilbake i full jobb. Blant pasienter på venteliste var drøyt 26 prosent tilbake i fulltidsjobb.

Cirka 39 prosent var fortsatt delvis sykmeldt etter endt behandling. I kontrollgruppen gjaldt dette drøyt 46 prosent.

– Vi har stor tro på gradert sykmelding, og det er vel det i IA-avtalen som har vist størst effekt på sykefravær. Gradert sykmelding bidrar til å øke mestringstroen, sier Gjengedal.

De fleste tilbake i jobb

Hun viser til at nederlandske og tyske studier har sett lignende effekt av terapi med jobbfokus, som i den norske studien.

– Men studien vår er en observasjonsstudie, og det trengs mer forskning og randomiserte studier. Nå har vi akkurat avsluttet en randomisert studie. Behandlingen er metakognitiv terapi med jobbfokus, og pasientene ved poliklinikken vår er randomisert til oppstart av behandling eller til å stå på venteliste. Vi kan ikke si noe om resultatene, for vi har ennå ikke sett på dataene, forteller forskeren.

– Kommer dere til å følge opp pasientene videre etter endt behandling?

– Vi har fått akseptert en artikkel i BMJ som viser andelen som var fullt sykmeldt ett år før behandling og ett år etter. Vi ser at de fleste kommer tilbake til full jobb. Mange kommer tilbake ganske raskt, mens en liten gruppe fortsatt står utenfor arbeidslivet. Det er viktig å finne fram til disse sårbare gruppene, for å unngå at de faller helt ut av arbeidslivet, poengterer Ragne G.H. Gjengedal.