Samtykke til helsehjelp

Samtykke er ein føresetnad for å gi helsehjelp. Dette er heimla i lov om pasient- og brukarrettar. Det er nokre unntak frå krav om samtykke.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bjarte Hitland

Fastlegevikar og tilsynslege sjukeheim, spesialist i geriatri