Faggrupper

Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling

Susanne Prøsch

Spesialist i allmennmedisin, leder av Faggruppa for EPJ og elektronisk samhandling i NFA og medlem av Legeforeningens IT-utvalg

susannepresch@hotmail.com

Illustrasjonsfoto: Coloubox

Gruppa vår jobber for å utvikle god arbeidsflyt i den elektroniske pasientjournalen, EPJ. God arbeidsflyt i den elektroniske pasientjournalen er et vilkår for god pasientsikkerhet og pasientbehandling. Faggruppa ble opprettet i 2010 av Inger Lyngstad og Janecke Thesen etter at de i flere år hadde engasjert seg i kvalitetsarbeid i fastlegekontor.

Utover 2000-tallet ble det raskt klart at det var et stort behov for bedre funksjonalitet i EPJ – vi skrev journalnotatene i en dårlig utgave av Word. De fleste fastlegekontorene hadde rundt 2010 byttet til mer avanserte programmer som CGM Allmenn, Infodoc Plenario og System X. Mange opplevde at den elektroniske meldingsflyten hadde tatt seg opp, og PLO-meldinger til kommunal hjemmesykepleie var et kjempeløft. I 2012 ble e-resept rullet ut, og i 2017 var kjernejournal tilgjengelig på alle fastlegekontor og legevakter.

Faggruppa har ca. 70 medlemmer, de fleste er fastleger og noen har andre kommunale oppgaver. Det er en «hard kjerne» på ca. 20 medlemmer som er mest aktive. Faggruppa var pådriver for EPJ-løftet som ble etablert i 2014, som eies av Direktoratet for e-helse og Legeforeningen. Her sitter fastleger, utviklere og Direktoratets folk sammen for å utvikle bedre funksjoner i programmene, også kalt funksjonalitet. Denne måten å jobbe sammen på er veldig effektiv for å finne raskere frem til de gode løsningene. Når løsningene er ferdig utviklet, er det opp til leverandørene å ta dem i bruk, men utrullingstakten er avhengig av konkurransehensyn og -strategi hos leverandørene. Det er en stor ulempe, for utbyttet (også kalt gevinst) av elektroniske samhandlingsløsninger er avhengig av samtidig utrulling. Heldigvis faller brikkene som regel på plass med litt tålmodighet, og det kommer stadig bedre funksjonaliteter som kan tas i bruk av de fleste.

De fleste sakene vi jobber med handler om samhandlingen med andre deler av helsetjenesten. Fastlegen er jo navet i de fleste sammenhenger. Faggruppas medlemmer deltar i flere store og små prosjekter, blant annet covid-19-tiltak, pasientens legemiddelliste, e-Multidose, helseplattformen, risikoprofiler og beslutningsstøtte, førerkortattest og kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester. Vi kommuniserer på en e-post-liste, og vi ønsker sterkt å bidra til å øke kompetansenivået om e-helse blant fastleger og leger generelt. Vi arrangerer også kurs om temaet, og vi jobber for å få e-helse/helseinformatikk godkjent som klinisk emnekurs. For å bli med i gruppa holder det å være opptatt av god funksjonalitet i journalprogrammet, og så lærer man mer etter hvert.