Jobbstress

Ikke mindre sykmelding etter intervensjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Svenske forskere har i en randomisert studie evaluert effekten av tidlig intervensjon for å forebygge sykefravær knyttet til jobbrelatert stress. Studien inkluderer 271 pasienter som på grunn av psykiske eller fysiske helseplager, oppsøkte allmennlege ved et av de sju legekontorene som inngår i studien. Pasientene ble randomisert til enten kontrollgruppen som fikk vanlig oppfølging, eller til intervensjonsgruppen, som fikk informasjon om jobbrelatert stress. Opplegget inkluderte også opplæring av fastlegene, med råd om hvordan screene for stress knyttet til pasientenes jobbsituasjon, hvordan gi tilbakemelding til pasientene på screeningsresultatene og hvordan diskutere tiltak. Kontrollgruppen fikk vanlig oppfølging. Ved seks og tolv måneders oppfølging var det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene for selvrapportert sykefravær, og artikkelforfatterne påpeker behovet for mer forskning for å forebygge sykmeldinger som skyldes jobbrelatert stress.