Sekundærforebygging

Få med infarkt og slag når behandlingsmålene

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det trengs bedre oppfølging av pasienter som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag med tanke på sekundærforebygging. Det mener førsteforfatter Laila A. Hobstock og medforfatterne av en studie med data fra Tromsøundersøkelsen i 2015–2016. Andelen pasienter som nådde behandlingsmålene for blodtrykk var 55 prosent, under 10 prosent for LDL-kolesterol, og drøyt 42 prosent for HbA1c. I overkant av 20 prosent nådde mål for kroppsmasseindeks, og 87 prosent innfridde målet om å være røykfri. Åtte av ti rapporterte at de nådde målene for fysisk aktivitet, men objektive tester viste at dette i realiteten gjaldt under 12 prosent. Bare 0,7 prosent av de 904 pasientene som nylig hadde gjennomgått et hjerteinfarkt eller hjerneslag, nådde samtlige behandlingsmål. Det var generelt liten forskjell mellom kjønnene og på medisinbruk og livsstil blant måloppnåere, sammenlignet med dem som ikke nådde målene.