Bokanmeldelse

Daglige utfordringer i praksis

Eli Berg

Hans Magnus Solli
Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver
Sykdom, funksjonsevne, ressurser og objektive erklæringer
185 sider
Norsk trygdemedisinsk forening
2020
ISBN 978-82-996401-2-1

Trygdemedisinsk forening skriver i forordet til boken at «Foreningen har lenge ønsket å belyse trygdemedisinens fagetiske grunnlag i vår nåtid. Det er skrevet lite om dette på tross av at faget er etisk utfordrende …. På hvilket fagetisk kunnskapsgrunnlag skal vurderingene hvile? Hvordan kan faget utøves med respekt for det enkelte individ, egen faglig integritet og samfunnets behov?» Foreningen tok i 2014 initiativet til et e-læringskurs i trygdemedisin innen «Norsk elektronisk legehåndbok» (NEL), et arbeid som så har resultert i denne boken.

Leseren møter en tekst mettet med beskrivelser av trygdemedisinske spørsmål, etiske refleksjoner, faglige dilemmaer og framtidsrettede vyer for en praksis som både er rettferdig, solidarisk og mulig å praktisere for et trygdevesen også i framtiden.

Noen stikkord for å antyde hva boken omhandler:

  • Handlingsrommet mellom fag, juss og etikk

  • Funksjonsevne og ressurser

  • Sykdomsbegreper

  • Lovens vilkår for ytelser

  • Trygdemedisinsk etikk

  • Objektivitet og subjektivitet ved erklæringsutforming

  • Metoder i sakkyndighetsrollen

Fagfeltet trygdemedisin har gjennomgått flere vesentlige endringer de siste årene. Dermed er det også innført en rekke begreper som kanskje ikke er så kjent blant alle som forholder seg til folketrygden. En solid gjennomgang – til dels illustrert med kliniske eksempler – letter tilgangen til implikasjonene for både pasienter og øvrige personer som er involvert i praktiseringen av trygderettighetene i vårt land.

Ikke bare har boken en solid liste med referanser, men også fortløpende henvisninger til nettsteder for utdypning av utsagn i selve teksten. Fagpersoner fra en rekke disipliner kommer på denne måten «til orde» direkte inn i spørsmålene som omhandles. Det må videre nevnes at den aktuelle utgivelsen også foreligger i en digital utgave på nettstedet https://trygdemedisin.legeforeningen.no/

Hvem vil så kunne ha glede og nytte av denne utgivelsen? Uten tvil vil både leger i allmennpraksis, sykehusleger, rådgivende trygdeleger, saksbehandlere i NAV, jurister og våre helsemyndigheter kunne finne vesentlig stoff for nettopp en solidarisk, rettferdig og framtidsrettet praktisering av folketrygden. Grunnet kompleksiteten og utfordringene i det viktige denne boken omhandler, vil nok utbyttet kunne bli ytterligere verdifullt om kolleger av ulike kategorier kunne arbeide med stoffet i grupper, inklusive tverrfaglige sådanne. Studenter kunne kanskje blitt tilbudt en «light-variant» av boken etterhvert?