Forseinka diagnostikk av kreftsjukdom i allmennpraksis

Dei fleste symptom og plager som pasientar kontaktar legen med, er ikkje teikn på alvorleg sjukdom, og mykje går over av seg sjølv, utan behandling. For mange pasientar vil derfor ein «vent-og-sjå» strategi vere det rette. Utgreiing med prøver og/eller biletdiagnostikk er likevel naudsynt i ein del tilfelle for å avkrefte eller avdekke alvorleg sjukdom, som til dømes kreft. Legen må bruke sin medisinske kunnskap og sitt faglege skjønn, og gjere det som er naudsynt av utgreiing for å stille rett diagnose. Samstundes må legen unngå overdiagnostikk og overbehandling, som også kan medføre skade på pasientar.

Lisbeth Homlong

Seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, spesialist i allmennmedisin

Lisbeth.homlong@hotmail.com