Bokanmeldelse

En vakker og nyttig bok

Eli Berg

Johanne Tonga og Martin Bystad (red.)
Psykisk helse hos eldre
Mestring og behandling
349 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2020
ISBN 978-82-05-53135-2

Denne boken favner videre enn boktittelen kanskje skulle tilsi. For å sitere litt av baksideteksten:

«Eldre blir ofte betraktet som en homogen gruppe med ensartede behov. Men andre del av livsløpet er framfor alt preget av stort mangfold og store individuelle variasjoner i funksjonsnivå, interesser, vaner og preferanser.»

Og nettopp dette er bokens sterke side. Det hele mennesket er det som er tema.

I bokens innledning poengteres at

«En rekke studier og mye klinisk erfaring viser nå at eldre har like godt utbytte av samtaleterapi og psykologiske intervensjoner som yngre personer. Likevel er de eldre fortsatt storforbrukere av psykofarmaka.»

Og videre:

«Vår bok skiller seg litt fra andre bøker innenfor alderspsykiatri ved at vi i større grad tar utgangspunkt i normalitets- og mestringsmodellen enn i sykdomsmodellen».

Nettopp gjennom dette vil allmennpraktikere kunne ha stor nytte og glede av denne utgivelsen, både i arbeidet som fastlege og som sykehjemslege.

Boken har en spesielt delikat og informativ lay-out. Hvert kapittel starter med en farget side med en kort presentasjon av forfatter. Dernest kommer en tekst om «Hva er ditt viktigste budskap med kapitlet?», i tillegg til et lite avsnitt om «Hva er det viktigste du har lært av å jobbe innen dette fagfeltet?»

De ulike forfatterne har korte presentasjoner av pasientfortellinger, gjerne som en føljetong gjennom kapittelet deres. Dermed synliggjøres dilemmaer og muligheter på en jordnær måte, i tillegg til praksisnære refleksjoner over muligheter for solid hjelp til de eldre pasientene.

Noen stikkord fra innholdsfortegnelsen kan belyse spennvidden i bokens tematikk:

 • Aldring og myter om eldre

 • Personlighet hos eldre

 • Søvn i eldre år

 • Seksualitet hos eldre

 • Depresjon hos eldre

 • Selvmord hos eldre

 • Kognitiv screening av eldre

 • Hukommelsesproblemer og demens

 • Angst og bekymringer

 • Traumer hos eldre

 • Å leve med langvarige smerter

 • Avspenning og mindfulness

 • Rusvaner og rusproblemer blant eldre

 • Pårørende

Det siste kapittelet gir ideer til hvordan leger kan støtte pårørende som bidrar til at deres familiemedlemmer får så gode dager som mulig i eldre år. Et tema med stor relevans for allmenn praksis.

Boken anbefales.

https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/issuu_53 705 399 704dfd