Faggrupper

Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin

Tommy Andreassen

Leder

En ny faggruppe – etablert i et annerledes år

Faggruppen kom i stand etter anmodning fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA), og ble etablert juni 2020 – midt i en pandemi som preget både livet som fastlege og livet for dem som ikke er fastlege. Likeså har pandemien preget oppstarten av en ny faggruppe som ennå ikke har hatt noe formelt møte sammen, men kun kontakt av variabel grad mellom medlemmene. Gruppen har seks medlemmer, som alle har ulik bakgrunn hva gjelder innovasjonsarbeid.

Den beste måten å predikere morgendagen er å skape den

Morgendagens muligheter, utfordringer og kompleksitet i helsetjenesten er en helt annen enn gårdagens. Stadig nye oppgaver, mer kompleks behandling og forventning om effektiv og rasjonell bruk av tilgjengelige ressurser krever at vi finner smartere måter å løse behovet for fastlegetjenester. For allmennmedisin har fastlegeordningen vært en suksessformel i organiseringen av helsevesenet – en portvokter som kjenner den enkeltes behov er gull verdt.

Spesialisthelsetjenesten har i økende grad sett behovet for å finne nye løsninger. Fra Oslo universitetssykehus (OUS) sine nettsider leses det: «Innovasjon skal prege arbeidsdagen. Hos oss skal det nytte å tenke nytt» og «Innovasjon er nødvendig for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i framtidens helsetjenester. Brukernes erfaringer står helt sentralt i arbeidet med å identifisere behov og påvirke morgendagens tjenester, produkter og tjenestemodeller.» Ved OUS er det etablert egen innovasjonsavdeling, innovasjonsstrategi og idepoliklinikk.

Det har også i primærhelsetjenesten foregått innovasjon, men det eksisterer ikke tilsvarende strukturert og målrettet arbeid. Handlingsrommet for endringsarbeid kan oppleves som lite i møte med den rigide strukturen som preger driften av mange legekontor.

KS, Innovasjon Norge og Innovasjonssenteret ved Oslo universitetssykehus fremholder definisjon av innovasjon som nytt, nyttig, nyttiggjort. Basert på denne definisjonen vil nye og nyttige erfaringer kun være innovasjon om dette kan nyttiggjøres. KS sier om innovasjonsbarometret følgende: «Det overordnede målet med alt endringsarbeid er å skape større verdier med de ressursene man har.»

Med innovasjonsarbeid menes ikke kun nye digitale løsninger, men organisering av kontor, rolleforståelse, oppgavefordeling, bruk av teknologi, samhandling og en generell jakt etter å løse utfordringene smartere, bedre og enklere – i alle ledd. Innovasjon er ikke å lete etter dagens beste praksis, men hele tiden lete etter det som kan bli morgendagens praksis. Det omhandler også å avdekke potensial for kvalitetsforbedring, effektivisering og optimalisering av ressursbruk, og søke etter potensial for bredere og mer sammensatte tjenester i allmennmedisin, samt skape en bedre brukeropplevelse av allmennlegetjenesten.

Faggruppens aktivitet

Fra NFA er det beskrevet at faggruppene gir styret råd til høringsuttalelser som berører interessefeltet. Målet for gruppens arbeid kan være å utarbeide en rapport eller annen publikasjon, arrangere kurs, utarbeide retningslinjer eller handlingsprogram, utarbeide faglige råd m.m. Gruppene kan påta seg et tidsavgrenset oppdrag eller ha et mer langsiktig perspektiv med fagutvikling på sitt felt.

Så langt har aktiviteten vår bestått i at det har vært avholdt møter med innovasjonsmiljøer i spesialisthelsetjenesten og ved ulike utdanningsinstitusjoner, for å ha kjennskap til noe av det pågående arbeidet innen helseinnovasjon i Norge. I tillegg er flere enkeltmedlemmer i faggruppen aktive og deltakende i flere ulike innovasjonsprosjekt innen allmennmedisin. Det jobbes også med muligheten for å skape et tilsvarende strukturert handlingsrom for innovasjon innen allmennmedisin som det nå eksisterer innen spesialisthelsetjenesten.

Vi som gruppe håper å kunne bidra til at det gis et rom for innovasjon – og legge til rette for at vi som allmennleger kan aktivt bidra i å skape morgendagens helsetjenester.

«1N73LL1G3NC3

15 7HE 4B1L17Y

70 4D4P7

70 CH4NG3.

– 573PH3N H4WK1NG