Koronasituasjonen

Situasjonsrapport fra Stovner

Det er ett år siden pandemien startet. På Stovner er vi slitne, men rede.

Bebyggelse på Stovner. Stovner Senter i forgrunnen var under ombygging i 2015 da dette bildet ble tatt.

Foto: Wikimedia Commons

Trude Bakke

Bydelsoverlege Bydel Stovner, Oslo kommune, spesialist i samfunnsmedisin og i allmennmedisin

trude.bakke@bsr.oslo.kommune.no

I skrivende stund 17. mars er det 1441 smittede/100 000 i bydelen siste 14 dager. Vi er i den tredje bølgen, og tallene går mer og mer til værs. Oslo strever. Stovner har det høyeste smittetrykket i Oslo, som gjennom det aller meste av pandemien. Ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo har fra i dag heldigital undervisning. Det samme gjelder 5.–7. klasse i de sju bydelene med mest smitte nå. Bydelsoverlegen har fattet vedtak om midlertidig stenging av 1.–4. trinn på to barneskoler og vurderer de fire andre fortløpende. Det er smitte og flere utbrudd i avdelinger i 20 av 24 barnehager og det er nesten ikke mulig å drive. Aldersgruppen 10–19 år og dernest 0–9 år har den største smitteøkningen. Mye smitte skjer nå i barnehager og skoler, noe som ikke har vært tilfelle før.

Det er høyt symptomtrykk blant de smittede. Den 14. mars viste statistikken at 6,6 prosent av befolkningen på 33 000 er smittet. Det er drøyt én prosent mer enn neste bydel i Oslo og høyt over snittet. I går hadde vi 62 smittede. Vi er i en konstant utbruddssituasjon, men vi har enda en lav andel av ukjent smittested. Siste uke er andelen ni prosent, av de vi er kjent med (se figur 1).

Figur 1. Smittested.

Hvorfor Stovner?

Vi hadde første tilfelle 11. mars 2020. Det startet ikke hos oss. Ingen på Stovner hadde vært på skiferie, men vi visste viruset ville komme. I løpet av knappe to uker økte det til et stabilt høyt antall smittede pr. uke. Vi hadde forberedt oss fra vi visste om viruset som hadde spredt seg i Kina, men det var likevel en tid preget med mye usikkerhet.

Bemanningen til smitteoppsporingsarbeidet måtte øke drastisk på få uker, fra vi begynte med bydelsoverlegen og smittevernsykepleier. Skolene ble stengt den 12. mars, og det ble flere og flere skolehelsesykepleiere som bemannet smitteoppsporingsteamet. Bydelsoverlegen rekrutterte fastleger til å være lege i bakvakt. De digitale løsningene var ikke på plass, vi satt med Excel-ark og en tungvint arbeidsform. Vi skjønte at effektiv smittesporing var vesentlig. Kartlegging av helsetilstand var også svært viktig. Mange ble alvorlig syke og ble lagt inn på sykehus. Erfarne helsesykepleiere gjorde en formidabel jobb i front, og de erfarne bakvaktene var vel så verdifulle. En av fastlegene forsto at bydelsoverlegen trengte hjelp, og stilte seg til disposisjon som assisterende bydelsoverlege en dag i uka og litt til. Gry-Elin Tøfte-Furu bidrar fortsatt.

Vi vet at smittsomme sykdommer sprer seg fortere og rammer hardere i de deler av befolkningen som bor trangt og som treffer mange. Dette er tilfellet i flere av delbydelene på Stovner, der det er stor grad av fattigdom og trangboddhet. Da smittetallene fortsatte å være høye i flere uker, fikk vi bekreftet at vi kom til å være ekstra hardt rammet av pandemien.

Figur 2. Aldersfordeling over tid.

I første fase kom vi opp i 20 hoder til smittesporing. I tillegg til helsesykepleiere, benyttet vi flere andre helsepersonell, blant annet avtalefysioterapeuter som jo var ledige. De fire til seks legene i bakvakt besvarte både kliniske spørsmål og enklere smittevernspørsmål. Oslo har byomfattende samfunnsmedisinsk beredskapsvakt, men disse var i starten overbelastet, og det ble til at bydelsoverlegene hadde kontinuerlig bakvakt for de lokale bakvaktene.

Fra i sommer var det enda en erfaren fastlege som ønsket å bidra, denne gang Gunnar Rusten, som var blitt pensjonist. Bydelsoverlegekontoret kom opp i tre sterke hoder, om enn ikke mer enn 1,5 stillinger. Vi hadde en roligere fase og var blant bydelene som hadde lavest smittetall pr. innbygger. Men det varte ikke. Helsesykepleierne var for lengst tilbake i skolene, og mange nye sykepleiere kom til. De snakker over ti forskjellige språk, og alle de vanligste for befolkningen. Det har vi nytte av. Annet personell ble også rekruttert. Da det begynte å øke på i høst, varierte smittetrykket mellom bydelene i Oslo en lengre periode. Så skjedde det samme som på våren, vi inntok lederplassen.

Det meste av byen gikk ned i smittetall etter andre bølge, mens Stovner fikk lite glede av det, og lå høyt over andre bydeler. Ved inngangen til julen økte smitten enda mer, og det holdt seg med høye smittetall gjennom hele høytiden. Vi kom opp i 670 smittede/100 000, og ti prosent av de testede testet positivt. Bydelsoverlegen jobbet for å få oversikt, og rakk ikke å kontakte Folkehelseinstituttet før kontakten gikk motsatt vei. Trengte vi hjelp? Ja. Vi hadde et stort utbrudd i hjemmetjenesten, 23 ansatte og 13 brukere var smittet. Det ble mange forgreininger og flere alvorlig syke og innlagte. For øvrig skjedde smitten i alle deler av befolkningen, men mer i delbydelene med størst levekårsutfordringer.

Fra slutten av januar fikk vi endelig en nedgang i nye smittetilfeller. Ikke uventet varte det ikke lenge. Fra 15. februar har kurven gått i feil retning, og den blir brattere. Hver gang vi har høye smittetall, kryper andelen som tester positivt oppover. Mørketallene er store.

Andelen barn og ungdom som er smittet har vært høyere på Stovner enn i andre bydeler. Inntil nylig har dette reflektert smittesituasjonen i samfunnet, og i all hovedsak har det vært husstandssmitte. Vi hadde heller ikke tidligere mange utbrudd i barnehager og skoler.

For få uker siden viste statistikken at bydel Stovner hadde hatt 100 prosent flere sykehusinnlagte pr. innbygger enn neste bydel i Oslo siden 1. august. Situasjonsbildet skriker etter analyse og tiltak.

Det finnes ingen enkel forklaring på hvorfor vi er ekstra hardt rammet. Det er andre bydeler som har en stor andel som bor trangt, og hvor andelen med livsstilsykdommer som diabetes type II, fedme og hjerte-/karsykdom også er høy.

Vi har litt flere i aldersgruppa 65+ enn de bydelene som ligner oss mest. Men gjennomsnittsalderen på dem som har vært innlagt på Ahus til nå, er 59 år, som ikke er ulikt nabobydelene. Våre data på Stovner viser at vi har store forskjeller i levekår, og veldig mange som lever under fattigdomsgrensen i noen grunnkretser. Vi har 55 prosent ikke-vestlige innvandrere, som er det meste i Oslo. Vi har også mange innbyggere i de store gruppene der det både er en høy andel smittede og en høy andel som er innlagt på sykehus.

Husstand har vært oppgitt smittested i rundt 50 prosent av tilfellene fra 1. august. Særlig når vi har hatt aller mest smitte, har husstandssmitten stått for en ekstra stor andel. Når noen først blir smittet, har de ikke mulighet til å isolere seg med eget rom og bad. Husstanden består ofte av tre generasjoner, og kan bestå av ti personer. Det kan være mange nærkontakter fra storfamilien og andre. TISK-arbeidet er krevende. Nå har vi over 50 dyktige personer i smitteoppsporingen. Er det nok?

I starten var det begrensninger på testkapasiteten, men vi bestilte test i de tilfellene vi mente det var viktig for smittesporingen og behandlingen. Da det ble opprettet kommunale teststasjoner, ble Rommen det nærmeste for Stovners innbyggere. Det er mer enn én kilometer å gå for de fleste, mange har ikke bil, og mange har mange barn. Mange behersker ikke digital bestilling av test. Vi har ofte bestilt hjemmetesting når vi har en kjent smittet, men den første testen har kommet for sent.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fra desember ble det opprettet mobile testenheter som Oslo kommune organiserte, og siden da har bydel Stovner hatt testmulighet utenfor Stovner Senter flere dager i uka. Nå er det seks dager i uka, og det er også mulighet andre steder i bydelen, dessverre ikke med samme kontinuitet. Forrige uke var det 1000 personer som testet seg på disse enhetene. De trengs.

Vi har tilbudt bruk av alternativ bolig eller karantenehotell i de tilfellene det har vært mulig at enten den smittede eller husstandsmedlemmer kan flytte ut av hjemmet. Som oftest har hele husstanden symptomer når smitten blir oppdaget, og om vi skulle være tidlig nok ute, er det få som ønsker tilbudet. Vi tilbyr også alternativ bolig til nærkontakter etter FHIs råd ved mutert virusvariant.

Informasjons- og kommunikasjonsarbeid er viktig. Det muntlige kan være best. Det er mye skam knyttet til det å bli smittet. Noen har trodd det har kostet flere hundre kroner å bli testet. Munnbind koster penger. I tillegg til alt som styres av Oslo kommune sentralt og nasjonale myndigheter, har bydelen sine egne satsninger. Ungdommer deler ut munnbind og håndsprit på Stovner Senter, og ansatte i bydelen har ringt på alle dører i borettslag i forkant av testmulighet der folk bor.

Det er vanskelig å gjøre noe med usikre arbeidsforhold der man ikke har sykepengerettigheter og det å bli satt i karantene og isolasjon innebærer et stort inntektstap. Hvordan skal du være i karantene når du er alene med mange barn? Mange i vår bydel har også yrker som innebærer mye kontakt med andre, uten mulighet for hjemmekontor.

Vaksinering er veien ut av pandemien, og det haster. AstraZeneca-vaksinen er satt på vent. Denne uka har vi fått 2000 ekstra Moderna-vaksiner, som resultat av at de seks bydelene med høyest smittetrykk er blitt prioritert. Det var på tide. I skrivende stund får 76-åringer time på vaksinasjonssenteret. Det er ikke mange innvandrere som har fått vaksine enda, men de blir innlagt på sykehus. Det haster.