Forskningsnettverk

PraksisNett – status etter tre år

PraksisNett er et forskningsnettverk av fastlegepraksiser spredt over hele landet som skal bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter fra norsk allmennpraksis. Forskningen skal være til glede og nytte for fastlegene og deres pasienter.

Faksimile av artikkelen i Utposten 4/2018 der PraksisNett ble presentert i en artikkel på fire sider.

Stein Nilsen

Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE Norwegian Research Centre

Bjørn Bjorvatn

Forskningsgruppe for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Espen Saxhaug Kristoffersen

Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Da vi sist informerte Utpostens lesere om Praksisnett, var prosjektet helt i startgropen, og vi var i ferd med å starte rekruttering av legekontorer. Nå har PraksisNett vært underveis i tre år, og vi ønsker å gi dere en liten statusrapport om hva som har skjedd siden sist og hva dere kan forvente fra oss.

Hvem er vi?

PraksisNett har en prosjektorganisasjon som teller nærmere 20 medarbeidere, knyttet til de allmennmedisinske universitetsmiljøene og forskningsenhetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, i tillegg til Norsk Senter for E-helseforskning (NSE). Mange av oss er nåværende eller forhenværende fastleger som har kombinert fastlegepraksis med forskning, andre er forskere på IT-systemer i helsetjenesten, og vi har også en gruppe faglige medarbeidere knyttet til administrative støttefunksjoner. PraksisNett består av to deler; 1) den tjenestebaserte delen av nettverket som består av dem som jobber i PraksisNett og alle legekontorene, og 2) IT-infrastrukturen som binder oss sammen.

Rekruttering av legekontorer

Da arbeidet med PraksisNett startet opp, var en av de første oppgavene å finne 90 fastlegekontorer spredt rundt i Norge som kunne tenke seg å bli med i nettverket. Utsiktene til å få dette til i 2018 anså vi som ganske usikre: Fastlegekrisen var over oss for fullt, og det faglige overskuddet hos fastlegene til å ta på seg nye oppgaver trodde vi var begrenset. Vi informerte om PraksisNett og inviterte til deltagelse gjennom møter, stands og artikler i fagpressen. Det største gjennombruddet kom imidlertid etter et innlegg om PraksisNett på Facebookgruppen Allmennlegeinitiativet. I løpet av få uker hadde mer enn hundre allmennpraksiser meldt sin interesse. Resten av rekrutteringsprosessen har vært en fest! Regionlederne våre besøkte personlig de fleste kontorene som var interessert, og mottagelsen var overveldende positiv. Nesten alle takket ja til å bli med, og i løpet av 2019 var det aller meste av nettverket på plass. I dag teller PraksisNett 92 fastlegepraksiser med nesten 500 fastleger og over 500 000 pasienter godt spredt utover alle fylker og regioner. Dette utgjør nesten ti prosent av befolkningen, og er et representativt utvalg stort nok til å kunne gi gyldig kunnskap om pasienter i norsk allmennpraksis i mange år fremover.

IT-infrastrukturen

Parallelt med rekruttering av legekontorer er det arbeidet iherdig med å utvikle den digitale infrastrukturen som gjør det mulig å hente ut pseudonymiserte data fra legekontorene på en sikker og trygg måte. Hensikten med IT-nettverket er todelt: Det gir oss mulighet til å innhente helsedata fra fastlegejournalene til bruk i forskning. I tillegg vil det bli et verktøy for kommunikasjon mellom PraksisNett-legene og forskerne til bruk i pågående studier. I denne nettportalen vil fastlegene blant annet få informasjon om nye prosjekter som de kan delta i, og forskerne kan få oversikt over hvor mange pasienter som egner seg til deltagelse i deres prosjekt, og hvor mange som har samtykket til deltagelse etc.

Utviklingen av IT-nettverket er et nybrottsarbeid som neppe har vært gjort noen andre steder i verden, og denne delen av utviklingsarbeidet har ikke vært like enkelt som rekruttering av legekontorer. Flere utfordringer har dukket opp som var vanskelig å forutse: IT-bransjen er som kjent i kontinuerlig utvikling. Flere nye journalleverandører er kommet til, skybaserte løsninger er tatt i bruk, og General Data Protection Regulation (GDPR) stilte nye og meget omfattende krav til datasikkerhet og personvern. PraksisNett er forståelig nok veldig opptatt av datasikkerhet og personvern, så alle endringer som berører dette krever tilsvarende endring og tilpasning av IT-løsningene. Vi er likevel kommet så langt at vi nå er i testfasen av PraksisNett-portalen som alle deltagende fastleger og forskere skal bruke i planlegging og gjennomføring av studier, og vi er i ferd med å starte den første studien som skal innhente data fra fastlegejournalene.

Prosjektene

Vi har ikke sittet stille og ventet på at PraksisNett skulle være fiks ferdig før vi tok infrastrukturen i bruk. Vi startet tidlig med å informere ulike forskningsmiljøer om hvilke muligheter som åpner seg for datainnsamling og klinisk praksisnær forskning gjennom PraksisNett, og oppfordret dem til å melde inn prosjekter som ønsket å bruke PraksisNett. Det viste seg at forskere er svært positive til denne muligheten: Så langt er det kommet inn henvendelser fra 40 ulike prosjekter. Vi ønsker likevel flere forskere velkommen til å bruke PraksisNett, og særlig ønsker vi oss flere kliniske studier fra allmennmedisinske miljøer!

Alle søknader blir nøye gjennomgått for å vurdere om de egner seg til å bruke PraksisNett, og ikke alle slipper til. Hovedmålsettingen til PraksisNett er at prosjektene skal være rettet mot problemstillinger som er relevante og nyttige for fastlegens pasienter, i tillegg til å ha høy faglig og forskningsetisk standard. Ingen prosjekter gjennomføres uten at det foreligger avtale med fastlegekontorene. De første pilotprosjektene som bruker infrastrukturen startet opp våren 2020, og her følger en kort presentasjon av noen av dem:

Gjennomførte prosjekter

ValueDx var et internasjonalt prosjekt som undersøkte legers håndtering av pasienter med nedre luftveisinfeksjon og sår hals, og bruk av laboratorietester ved disse konsultasjonene. Over 20 leger rakk å bidra med verdifull informasjon i den norske armen av dette prosjektet rett før koronaen kom til landet.

I Depresjonsstudien ønsket forskerne å undersøke hvilken oppfølging unge, deprimerte pasienter får hos fastlegen og hos andre behandlere. Dette er en kvalitativ studie der man intervjuet både pasienten, pasientens fastlege og dessuten andre aktører i oppfølgingen (NAV-kontakt, spesialist). Fastlegenes oppgave var å rekruttere en pasient, og også selv la seg intervjue som del av studien.

Basic (del 1) var en intervjustudie hvor leger i PraksisNett bidro til å rekruttere pasienter som ble intervjuet om sine luftveisplager og erfaringer med spesielt bihulebetennelse. Studien søker å forstå hvordan pasientene opplever det å ha bihulebetennelse og deres synspunkter om antibiotikabehandling av dette.

Pågående prosjekter

Covid- Nor har som målsetting å innhente kunnskap om fastlegers håndtering av pasienter med luftveisinfeksjoner under pandemien. Fastlegenes oppgave i dette prosjektet er å registrere opplysninger fra konsultasjoner som dreier seg om feber og luftveissymptomer, der de samler demografiske data om pasienten, opplysninger om symptomer og pasientens bekymringer, i tillegg til legens vurdering og håndtering av pasienten. Del 1 av dette prosjektet er avsluttet og del 2 startet opp i januar 2021.

Hørsel-balansestudien ser på sammenhengen mellom nedsatt hørsel og nedsatt balanse hos eldre over 70 år, og prøver ut et enkelt treningsprogram som skal bidra til bedret balanse. Fastlegens oppgave er å rekruttere pasienter som bruker høreapparat til studien. Studien er i full gang, men rekrutteringen har støtt på enkelte uforutsette problemer fordi eldre pasienter har vært nølende til deltagelse under pandemien. Studien fortsetter rekrutteringen straks smittevernreglene slippes mer opp.

Bruk av laboratorieprøver i allmennpraksis er den første studien som skal benytte anonyme data fra fastlegejournalene, uten aktiv deltagelse fra fastleger eller pasienter. Her er målsettingen å undersøke antallet blodprøver som fastlegen bestiller, og studere nærmere hvordan antallet prøver varierer over tid og varierer med pasientens alder, kjønn og diagnose. Studien vil kunne gi ny kunnskap om hvordan bruken av laboratorieprøver varierer og eventuelt kan utvikles eller forbedres.

Studier som er i ferd med å starte opp

I studien Trygg på skulder vil forskerne undersøke om et enkelt undervisningsopplegg for fastleger kan bedre kvaliteten i behandlingen av pasienter med skulderlidelser. Her har invitasjonen til legene nettopp gått ut, og interessen blant legene for å delta har vært meget god.

IDA-studien vil undersøke pasienter med høyt blodtrykk som ikke når blodtrykksmålet. Målsettingen med studien er å øke kunnskapen om årsaker til manglende blodtrykkskontroll og hvordan man kan forbedre oppfølgingen og behandling av pasienter med høyt blodtrykk. PraksisNett skal rekruttere leger fra alle fire regioner i dette prosjektet, og man håper gjennom deltakelse her å få introdusert flere fastleger for verktøyet Medrave, som skal brukes for å identifisere egnede pasienter fra fastlegejournalen.

Dette er en smakebit på hva vi er i gang med, og nye prosjekter settes i sving fortløpende. Studiene som er blitt presentert her, er fortsatt underveis eller i oppstartsfasen, og vi kan ennå ikke rapportere om endelige resultater. Vi ser veldig fram til den dagen det kan skje, siden hovedformålet med PraksisNett er å bringe fram ny kunnskap som skal komme fastlegens pasienter til nytte!

Veien videre

PraksisNett er finansiert gjennom Norges forskningsråd med 65 mill., og deltagende partnere (Universitetene, NORCE og NSE) med 25 mill., og har ennå to år igjen av prosjektperioden. Innenfor denne tidsrammen skal forskningsnettverket være ferdig etablert, i full drift, og etter hvert stå på egne bein og forhåpentligvis kunne finansieres av inntektene som prosjektene bringer inn. Målsettingen er selvsagt at PraksisNett skal bli en permanent institusjon og være en viktig ressurs for å få fram ny kunnskap om pasienter i primærhelsetjenesten. Så langt er vi i rute for å nå dette målet, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår.

Vi lover å holde dere orientert og kommer tilbake med forskningsresultatene etter hvert.

Les mer om hvordan du kan bruke PraksisNett på: uib.no/praksisnett