Fastlegers henvisninger til annenlinjetjenesten

Årlig henviser fastlegene i Norge nesten to millioner pasienter til spesialisthelsetjenesten. Det er stor variasjon i fastlegenes praksis med henvisninger. Kommunene skal ha oversikt over den enkelte leges henvisningspraksis, men det gjennomføres i liten grad.

Torgeir Fjermestad

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, fastlege ved Ranheim legesenter