Bokanmeldelse

En helhetlig tilnærming

Eli Berg

Eline Thornquist, Anna Luise Kirkengen
Sammensatte lidelser
Et samfunnsspeil
166 sider
Fagbokforlaget
Bergen 2020
ISBN 978–82–450–3406–6

Denne boken er høyaktuell både medisinskfaglig – og ikke minst for befolkningen. Mange mennesker lider av det som har vært kalt uforklarlige helseproblemer, ofte preget av mye smerter. Mange av pasientene har endt opp med uføretrygd, og flere har antakelig fått et kortere liv enn de kunne ha hatt. Uansett har de lidd mye.

Men er disse tilstandene uforklarlige?

I 20–25 år har flere leger i Norge, ikke minst i allmennpraksis, prøvd ut - for dem- nye tilnærminger til disse sterkt lidende pasientene, noe som har bidratt til at flere har sett noen sammenhenger mellom det de har opplevd i livet, og hvordan helsa etter hvert har blitt stadig dårligere. Og for flere har dette bidratt til en helt annen og bedre hverdag.

En av disse kollegene er nettopp Anna Luise Kirkengen, nå professor emeritus i allmennmedisin ved NTNU. Sammen med professor emeritus i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet, Eline Thornquist, har hun bidratt til nok en svært aktuell og klargjørende bok om nettopp kronisk syke pasienter som har belastende erfaringer allerede fra tidlige barneår.

Denne boken tar utgangspunkt i et felles forskningsprosjekt mellom de to professorene. Kirkengen har fått anledning til å intervjue pasienter som har vært henvist til utredning og behandling på en smerte-poliklinikk på et større norsk sykehus. Forskernes anliggende har blant annet vært om hva pasientene selv har tenkt – og etter hvert tenker – om hva som kan ha bidratt til de alvorlige helseplagene de har.

Det er talende å lese hvordan historiene folder seg ut i intervjuene. Samtalene er preget av en varsom tilnærming fra legens side med spørsmål om hva pasienten har opplevd, hva de har tenkt og hvor de står i dag. Historien ligger ikke der ferdig til presentasjon. Den folder seg ut litt etter litt etter hvert som nennsomme spørsmål om utdypninger føyer seg inn fra legens side. – Bare det å lese tilnærmingen fra legen i disse pasientavsnittene av boken er inspirerende i seg selv.

Deler av direkte utskrifter av intervjuene utgjør en solid del av boken. I tillegg presenteres refleksjoner over hvor vi står i dag når det gjelder å forstå sammenhenger mellom levd liv og personenes helse, solid dokumentert med nyere forskning både innenfor naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. Referanselisten er lang!

Det vil kunne være «von i hangande snøre» for mang en pasient om vi som helsevesen setter oss inn i og forsøker å tenke og praktisere mer i tråd med hva denne boken legger opp til. Kanskje vi omsider kan si farvel til Descartes dualisme, denne inndelingen av mennesket i kropp og sjel? Da kan vi se på personen som et hele. Kanskje vi til og med kan føye sammen den såkalte somatiske og ditto psykiatriske kunnskapen til en helhetlig medisinsk forståelseshorisont?

Boken anbefales.