Legeforeningen

Vi gir oss aldri!

Høsten 2020 tok vi første del av kampen for levelig arbeidstid for leger i primærhelsetjenesten. Det er fantastisk å se kraften og fellesskapet Legeforeningen mobiliserer.

Foto: Legeforeningen

Marit Hermansen

President i Legeforeningen

Et nytt år er i gang. I bagasjen har vi med oss erfaringer og minner fra 2020, året som ikke ble slik vi hadde tenkt. Et år preget av covid-19, smitteverntiltak og sosial distansering. Men, 2020 ble også et år hvor vi sammen satte arbeidsbetingelser for leger i primærhelsetjenesten på dagsorden. Legeforeningen har over tid jobbet målrettet for at arbeidsbelastningen for leger i primærhelsetjenesten reduseres. Tidsbruksundersøkelsen fra 2018 viste at gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger er på 55,6 timer i uken. For fastleger som går legevakt i distrikt er arbeidsbelastningen enda høyere. For mange mer enn 100 timer legevakt i uken, i tillegg til jobben som fastlege. Den ubegrensede plikten til å delta i legevaktarbeidet kan ikke fortsette. Vårt ønske er enkelt: å finne løsninger som vil gi våre medlemmer en levelig arbeidshverdag.

Det siste halvåret har også med all mulig tydelighet vist oss at det er behov for både en beredskapsordning for kommuneoverlegene, men også en styrking av stillingene. Kommuneoverlegene har blitt våre nye lokale og nasjonale medisinske kjendiser. De har løst oppgavene på en imponerende måte, til tross for at forholdene på ingen måte er lagt til rette i kommunene. Dette var også en viktig del av forhandlingene om særavtalen.

KS og Legeforeningen ble ikke enige om nødvendige endringer i avtalene i høst, verken gjennom forhandlinger eller med riksmeklers hjelp. Fra mandag 26. oktober gikk derfor 23 leger ut i streik i fem norske byer. En uke senere ble streiken avsluttet med tvungen lønnsnemnd, etter varsel fra Lege-foreningen om opptrapping av streiken med 12 nye leger fra 1. november. Streiken viste tydelig hvor sårbare legetjenestene i norske distriktskommuner er, når kun 35 streikende leger førte til inngripen fra staten.

Nå venter vi på videre behandling av saken i rikslønnsnemnda 10. og 11. mars, hvor nemnda skal avgjøre hva som skal virke som tariffavtale den kommende perioden. Legeforeningen mener at rikslønnsnemda ikke kan videreføre dagens unntak fra arbeidsmiljøloven mot vår vilje. Det er kun Legeforeningen som fagforening som har mulighet til å gjøre det. Og med den situasjonen vi ser i de små kommunene i dag, vurderes unntakene som uforsvarlige.

Mens vi venter på neste fase av denne viktige kampen, ønsker jeg å benytte muligheten til å se tilbake på høsten, og takke for all innsats og støtte dere alle bidro med for å skape blest om denne viktige saken. I løpet av streiken så vi markeringer og stands, innlegg og kronikker, streikekafé og en enorm aktivitet på sosiale medier. Deres engasjement bidro til løfte frem kolleger som står i en krevende arbeidshverdag. Sammen tok vi første steg for å skape de nødvendige endringene som må på plass.

Det er fantastisk for meg som president å se kraften og fellesskapet Legeforeningen mobiliserer – når situasjonen krever det. Takket være deres innsats har vi også hele veien hatt enorm støtte i befolkningen, både for saken vår og for vårt krav. Denne støtten tar vi med oss når saken snart skal gå for Rikslønnsnemnda.

Og bare for å slå det fast, og for å gjenta vår parole fra sykehusstreiken i 2016: Vi gir oss aldri!