Faggruppen medisinsk uforklarte plager og symptomer, MUPS

Ingjerd Helene Jøssang

Fastlege på Rennesøy

MUPS er eit område der allmennlegane er dei fremste spesialistane. Dette er langvarige tilstander kor vi ikkje finn ei klar, objektiv medisinsk årsak, og som ofte gir funksjonsnedsetting. Faggruppa arbeider for å skaffa og spreia kunnskap, haldningar og arbeidsrutinar knytt til desse tilstandane. Vi legg vekt på at dei er meir eller mindre uforklarte, men ikkje på nokon måte «uforklarlege». Det finst mykje forsk-ingsbasert kunnskap på området som er viktig å gjera kjend.