Faggrupper

Faggruppe for samhandling

Bente Thorsen

Spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Samhandlingsoverlege og PKO-leder på Oslo universitetssykehus

NFA’s Faggruppe for samhandling har adventsmøte 1. desember 2020. Digitalt, selvfølgelig. Møteverten har påloggingsproblemer og vi kommer 20 enerverende minutter for seint i gang, men så ser og hører vi hverandre, fra ulike kanter av landet. Fra faggruppen startet opp i 2017, har vi aldri møttes alle samlet. Videomøter var krevende og ustabile i starten, men kvaliteten har gradvis blitt bedre. I året med covid-19 pandemi har vi vært helt digitale. Stort sett går det bra, men altså ikke i dag…

To saker på agendaen

Utposten har invitert oss til å skrive litt om Faggruppen: hvem er vi og hva holder vi på med?

Vi skal ferdigstille anbefalinger om samarbeid for multidose, som faggruppen har jobbet med i høst.

Så da går vi i gang. Aktiviteten er stor. Ideer og refleksjoner melder seg raskt. Vi velger å starte med definisjonen:

Hva er en faggruppe?

På hjemmesiden til Norsk forening for allmennmedisin (NFA) finner vi denne beskrivelsen:

«Faggruppene står sentralt i NFAs faglige aktiviteter. En faggruppe arbeider med et felt innenfor allmennmedisinen. Faggruppene gir styret råd til høringsuttalelser som berører interessefeltet. Målet for gruppens arbeid kan være å utarbeide en rapport eller annen publikasjon, arrangere kurs, utarbeide retningslinjer eller handlingsprogram, utarbeide faglige råd mm. Gruppene kan påta seg et tidsavgrenset oppdrag eller ha et mer langsiktig perspektiv med fagutvikling på sitt felt. Retningslinjer og budsjettrammer for gruppenes drift vedtas av årsmøtet».

Hvorfor en faggruppe for samhandling?

Årsmøtene for NFA og Allmennlegeforeningen (AF) fikk i mai 2017 følgende sak til behandling: «Behov for styrket fokus på medisinsk samhandling». Bak henvendelsen sto erfarne fastleger, oppnevnt av NFA til Helsedirektoratet for å bistå med å beskrive fastlegenes rolle i handlingsprogrammene for kreft. Gruppen bekymret seg for at fastleger i økende grad fikk overført ulike arbeidsoppgaver, blant annet i oppfølging av kreft, uten å være i posisjon til å kunne påvirke utviklingen. Samarbeidsavtalene som var utviklet etter samhandlingsformen handlet i stor grad om pleie, omsorg og ivaretakelse. Avtalene manglet den medisinske dimensjonen; samarbeid om diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom. Fastlegenes rolle var ikke omtalt, og fastlegene var ikke representert der avtalene ble inngått, i 2012. Saken konkluderte med:

«Det er behov for å styrke grepet på overordnet nivå for å strukturere norsk allmennmedisins tilnærming til sentrale samhandlingsspørsmål:

 • Arbeids- og ansvarsdeling mellom fastleger og sykehus

 • Arbeids- og ansvarsdeling mellom sykehus og allmennleger innen de ulike fagområdene.

Hvordan dele oppgavene? Hvilke vurderinger skal ligge til grunn når man bestemmer hvem som gjør hva? Hva er rene faglige avgjørelser (pasientens beste), og når er det også snakk om ressurser og kapasitet?»

NFAs svar var å opprette en Faggruppe for samhandling. Gruppen startet opp i november 2017.

Faggruppens medlemmer

Faggruppen har pr. i dag 16 medlemmer, hvorav tolv utgjør den aktive gruppen. Vi arbeider i ulike deler av landet, i store og små kommuner. Alle har bakgrunn som fastleger. Ti er, eller har vært, i PKO (praksiskonsulentordningen). I gruppen har vi nå med kommuneoverleger, kommunal samhandlingssjef, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, spesialrådgiver innen samhandling og brukermedvirkning på RHF-nivå og samhandlingsoverlege. Faggruppen er åpen, og kolleger som ønsker å delta, er velkomne til å ta kontakt.

Det viktigste først: Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus

Faggruppen gikk umiddelbart i gang med å lage Anbefalinger for samarbeid mellom fastleger og sykehus. Vi tok utgangspunkt i anbefalinger som allerede var laget på Møteplass Oslo og Samarbeidsutvalg for fastleger (SUFF) i Østfold. Her er noen sentrale prinsipper i anbefalingene

 • Faglige vurderinger og hensynet til pasientens beste skal være førende for samarbeidet.

 • Travelhet hos en part skal ikke brukes alene som argument for å plassere en oppgave.

 • Pasienter skal få det ansvaret de kan ta i å følge opp egne forløp, men ved behov skal pasienten få hjelp, for eksempel til å bestille time hos fastlege etter et sykehusopphold.

 • Den som stiller indikasjon, for eksempel for billeddiagnostikk, skriver selv henvisningen og følger opp svaret overfor pasienten.

 • Den som forskriver et legemiddel, må sjekke og rydde i reseptformidleren

 • Fastlegene må ikke få overført behandlingsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten uten at dette er avtalt.

Fra lokalt kollegialt initiativ til nasjonalt referansedokument

Anbefalingene ble oversendt styret i NFA i juni 2018. En intern prosess i Legeforeningen munnet ut i støtte til anbefalingene. Daværende leder i NFA, Petter Brelin, tok anbefalingene med seg i møter med de regionale helseforetakene og helsemyndighetene. Anbefalingene ble spredd i PKO, og lokale varianter ble utviklet i de fleste av sykehusenes opptaksområder. Helsedirektoratet begynte etter hvert å referere til dem i sine veiledere. Helseministeren viste også til anbefalingene, og i 2020 fikk sykehusene beskjed i sine oppdragsdokumenter:

«Helseforetaket skal påse at fastlegene ikke brukes til administrativt arbeid som naturlig bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative oppgaver:

 • Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.

 • Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets vurderinger.

 • Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus.

 • Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det.

 • Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene.

Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus» bør legges til grunn for samarbeidet med fastlegene.»

Den nasjonale handlingsplanen for allmennlegetjenesten, som ble lansert i mai 2020, viser også til anbefalingene.

Samhandlingsverktøy for fastleger

Fastleger som inviteres inn i samarbeid av ulike slag, blir ofte sittende alene. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilken prosess man er en del av, og hvilken rolle man faktisk har. Det kan også være vanskelig å komme til orde, og bli hørt. Noen ganger blir fastlegen «bondefanget». Det tas beslutninger man ikke egentlig er enig i, men i etterkant legitimeres beslutningen: «Det har jo vært en fastlege med i arbeidsgruppen!»

Faggruppen har laget to verktøy til hjelp for praksiskonsulenter og fastleger som deltar i utviklingsarbeid, og som framover skal være med i helsefellesskap. De kan bidra til bedre rolleforståelse og metodikk i arbeidet:

Dokumentene som faggruppen har laget er tilgjengelige på legeforeningens nettsider (1).

Vi mener at det generelt bør være to fastlegerepresentanter i store arbeidsgrupper, f. eks i HDir. Det gir en betydelig styrke å være minst to. Og der det er mulig: Lag nettverk mellom kolleger som har liknende oppdrag! Da deles kompetanse, og fastlegenes innspill får større tyngde.

Fastleger må samarbeide om Multidose

Det er mye frustrasjon blant fastleger knyttet til oppfølging av pasienter som får legemidler i multidose. Vi mangler fortsatt elektroniske løsninger, og vi trenger samarbeidsrutiner, særlig ved behov for raske endringer og i overganger fra sykehus og andre døgn-enheter til hjemmet.

I september 2019 publiserte helsedirektoratet Nasjonale faglige råd for Multidose (2).

Kollegial bekymring om pasientsikkerheten i Multidoseordningen førte til at PKO på OUS tok grep og bidro til utvikling av en felles anbefaling for samarbeid om multidose i hovedstadsområdet, godkjent i juni 2020. Faggruppen har gjennom høsten 2020 forenklet og bearbeidet denne, og laget: Anbefalinger om samarbeid for hjemmeboende pasienter som får legemidler i Multidose i regi av kommunen. Målet er å støtte opp under fastlegens viktige rolle som multidoselege. De skal være på plass, klare for bruk etter hvert som elektroniske løsningene for multidose kommer. Forhåpentligvis lysner det i løpet av 2021.

Siste del av faggruppens adventsmøte brukes til finpuss av anbefalingene om multidose. Forslaget blir oversendt til styret i NFA i januar 2021, og blir publisert så snart de er godkjent.

Vi sees på kurs!

Våren 2020 etablerte faggruppen en kurskomite som laget et to dagers emnekurs om samhandling, planlagt til Primærmedisinsk uke (PMU) 2020. Ingressen for kurset er:

«En for alle og alle for en! Det er avgjørende for pasientsikkerheten at aktørene i helsetjenesten er på samme lag. Hvor finner jeg spillereglene, og hva er min rolle på laget?» PMU ble utsatt på grunn av covid-pandemien, men vi gleder oss til å kunne holde kurset så snart det igjen blir mulig med kollegiale samlinger.

Referanser

 1. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fag/med/norsk-forening-for-allmennmedisin/faggrupper/samhandling/

 2. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/multidose