RELIS

Hva betyr bioekvivalent legemiddel?

RELIS database 2020; spm.nr. 8268, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)

Spørsmål

Hva betyr det at et legemiddel er bioekvivalent med et annet?

Svar

To legemidler er bioekvivalente når biotilgjengeligheten er så lik at effekt og sikkerhet i det store og hele er den samme (1). Før et generisk (likeverdig) legemiddel settes på byttelisten, som apotekene benytter, vurderer Statens legemiddelverk om legemidlene er bioekvivalente og medisinsk likeverdige. Bioekvivalensundersøkelser ut-føres etter et europeisk regelverk. En vanlig undersøkelse foregår ved at to grupper forsøkspersoner vekselvis får doser av originallegemiddel og generisk legemiddel. Blodprøver som analyseres på innhold av legemiddel brukes til å beregne ulike farmakokinetiske verdier. De vanligste verdiene er: AUC (areal under tidskonsentrasjonskurven), Cmax (maksimal konsentrasjon etter en dose), Tmax (tid fra inntak av dose til Cmax oppnås) og Cmin (minste konsentrasjon etter en bestemt tid) (2, 3).

Bioekvivalens foreligger når det er 90 prosent sannsynlighet for at forholdet mellom gjennomsnittsverdiene for AUC og Cmax ligger innenfor 0,8–1,25. I spesielle tilfeller kan kravene justeres, som ved smalt terapeutisk vindu og ved stor individuell variasjon (,30 prosent) (2, 3).

Biotilsvarende legemiddel er et biologisk legemiddel tilnærmet likt et tidligere godkjent biologisk legemiddel. Dette sikrer at det er samme molekyl, sammensatt av samme aminosyresekvens, men ikke nødvendigvis at molekylstrukturene er fullstendig like. Produksjons- og opprensingsmetoder kan medføre ulik struktur mellom originalen og det biotilsvarende legemidlet, som kan medføre ulik virkning. Dette gjelder også ved endret produksjon av originallegemidlet. I de fleste tilfeller er det ikke forventet at immunogenisiteten vil være vesentlig annerledes for de biotilsvarende enn for de originale produktene, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Alle biotilsvarende legemidler er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig (4).

Konklusjon

Bioekvivalens foreligger når det er 90 prosent sannsynlighet for at forholdet mellom gjennomsnittsverdiene for AUC og Cmax ligger innenfor 0,8–1,25.

Referanser

 • 1.

  Statens legemiddelverk. Oppdatert informasjon om bytte av biologiske legemidler i apotek. https://legemiddelverket.no/ (Publisert: 31. mai 2017).

 • 2.

  Nitteberg-Sørensen B, Madsen S. Bioekvivalens og medisinsk likeverdighet. Nor Farmaceut Tidsskr 2009; 38(2): 17–8.

 • 3.

  Madsen S, Nitteberg-Sørensen B et al. Byttelisten – et legemiddelpolitisk verktøy. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 837–9.

 • 4.

  Roland PDH, Spigset O. Biotilsvarende legemidler – indikasjoner og byttbarhet med infliksimab som eksempel. www.relis.no. (Publisert: 7. mai 2014).