Kartleggingsverktøy

Sammenlignet SQ og SPICT

Spørsmålstegn: Colourbox

Nederlandske forskere har sammenlignet fastlegers bruk av Surprise Question (SQ) – Ville du blitt overrasket om en av dine pasienter døde det nærmeste året? – med det mer omfattende kliniske verktøyet SPICT, Supportive & Palliative Care Indicators Tool. Den prospektive studien fulgte legene ett år frem i tid. Ifølge konklusjonen ser SPICT ut til bedre å fange opp pasienter med behov for palliativ omsorg. Legene synes, ikke så overraskende, at SPICT var tidkrevende. I studien hadde SQ en sensitivitet på 69 prosent og en spesifisitet på 99 prosent. Tilsvarende for SPICT var henholdsvis 81 prosent og 98 prosent. Med sensitivitet menes sannsynligheten for at et reelt behov fanges opp, mens spesifisitet i denne sammenhengen betyr evnen til å utelukke et reelt behov.