Koronasituasjonen

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten, et verktøy for kommuneoverleger

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er en nettside der kommuneoverleger og fylkesleger kan logge seg inn og få oversikt over covid-19, luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner i sin kommune, nabokommunene og fylker.

Illustrasjonsfoto: Colourbox. Skjermdump: FHI

Gry Marysol Grøneng

Forsker DVM og prosjektleder for Sykdomspulsen

Det sendes også ut en ukentlig mail med oversikt over de kommunene og fylkene kommuneoverlegen har registrert.

Formålet med nettsiden

Nettsiden er ment som et verktøy for kommuneoverlegene for å kunne holde oversikt over smittesituasjonen for noen sykdommer i sin kommune, nabokommunene og fylkene. Følgende vises på nettsiden:

  • Covid-19 med informasjon om antall tilfeller (MSIS), antall laboratoriebekreftede og andel positive blant de testede (MSIS laboratoriedatabasen), antall konsultasjoner på legekontor og legevakt (NorSySS/KUHR) og antall sykehusinnlagte (NoPaR).

  • Luftveisinfeksjoner med informasjon antall konsultasjoner på legekontor og legevakt (NorSySS/KUHR).

  • Mage-tarminfeksjoner med informasjon antall konsultasjoner på legekontor og legevakt (NorSySS/KUHR).

Fra pilotprosjekt til lansering 14. april 2020

Starten på denne nettsiden var en pilot som har blitt testet i over to år der 63 kommuneleger og annet helsepersonell fikk tilgang til en nettside med Sykdomspulsen (NorSySS) data om mage-tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra brukerne av denne nettsiden og videreutvikling var planlagt. Da covid-19 dukket opp ble det fortgang i sakene og nettsiden «Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten» ble lansert og gjort tilgjengelig for alle kommuneleger og fylkesleger 15. april 2020.

Over 100 abonnenter

Til nå har vi over 100 abonnenter, og vi håper at alle kommuneleger vil se nytten av dette verktøyet og logge seg på etter hvert.

Problemer med kommunelegen og e-postadresser

Nettsiden er kun ment for kommuneoverleger, fylkesleger og smittevernoverleger fordi det krever kunnskap å kunne tolke dataene på riktig måte. For å kunne ha kontroll på hvem som har tilgang til nettsiden trenger legene å få en spesiell e-postadresse fra kommunen som ser slik ut:

  • kommunelege(n)@xxxx.kommune.no

  • kommuneoverlege(n)@xxxx.kommune.no

  • bydelsoverlege(n)@xxx.kommune.no

  • smittevernoverlege(n)@xxx.kommune.no

  • xxfylkeslegen@fylkesmannen.no

  • kommunelege1@xxxx.kommune.no

  • kommunelege2@xxxx.kommune.no

Grunnen til dette er at det ikke finnes noe nasjonalt autorisert register over kommuneoverleger som blir oppdatert fortløpende med endringer i kommunene. Vi har derfor ingen måte å få autentisert hvem som er kommuneoverleger. Folkehelseinstituttet har ikke kapasitet til å forvalte et slikt register på vegne av kommunene, men samarbeider gjerne med kommunene og KS for å få til et slikt register som vil være viktig i fremtidig beredskapsarbeid med økt digitalisering. Løsningen med kommunelege e-post vil gjøre at kommunene selv må påse at den som enhver tid innehar rollen også har tilgang til denne epostadressen. Dette er ikke en optimal løsning hverken for kommunelegen eller FHI, men en løsning som vi kan bruke inntil noe annet er tilgjengelig. FHI ber om forståelse for dette.

Covid-19 data fra nettsiden

Naturlig nok er det mest aktuelt med covid-19 i dagens situasjon, derfor vil vi vise noen av tabellene og figurene fra denne delen. Vi vil i denne artikkelen kun vise data på landsnivå, men kommuneoverlegene kan velge hvilken kommune eller fylke de ønsker å se når de har logget seg inn på nettsiden. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og inkludering av flere data og nye variabler.

Tabell 1. Oversiktstabell fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten nettsiden. Denne viser indikatorer med de siste seks ukene (år-ukenummer). Her vises data for hele landet, men kommuneoverlegene kan velge å se tabeller for alle kommuner og fylker i landet.

Indikator

Kilde

Benevning

2020–29

2020–30

2020–31

2020–32

2020–33

Nye sykehusinnleggelser for covid-19

NoPaR

Antall

8

3

10

15

7

Nye tilfeller av covid-19

MSIS

Antall

53

94

199

370

361

Testede for covid-19

MSIS lab

Antall

24 051

23 268

27 724

41 367

63 793

Andel positive blant testede

MSIS lab

Andel (%) av testede

0,2%

0,4%

0,7%

0,9%

0,6%

Legekonsultasjoner for covid-19

NorSySS

Antall

15 764

13 758

15 144

14 668

12 392

Andel legekonsultasjoner

NorSySS

Andel (%) av alle konsultasjoner

5,4%

5,1%

5,4%

5,6%

5,4%

Figur 1. Oversiktsfigur fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. Denne figuren inkluderer antall positive tilfeller fra MSIS (blå søyler), andel positive laboratorietestede fra MSIS laboratoriedatabasen (blå linje) og andel konsultasjoner på legekontor og legevakt (NorSySS). Denne figuren gir en oversikt over trendene for de forskjellige indikatorene og om de følger hverandre. De røde pilene nederst på linjen viser helger og helligdager. Antallet tilfeller (blå søyer) er ofte lavere disse dagene mens andelen konsultasjoner (rød linje) og andelen positive laboratorietester (blå linje) er høyere på disse dagene.

Figur 2. Sammenlikningsfigur fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. Denne figuren inkluderer antall positive tilfeller fra MSIS pr. 1000 innbyggere, pr. uke for de kommunene og fylkene du ønsker å sammenlikne. Denne figuren gir informasjon om utviklingen av epidemien i de forskjellige kommunene og fylkene og hvordan de geografiske områdene er i forhold til hverandre. Denne figuren viser kumulativt antall tilfeller, men det er også mulig å velge å se insidens pr. 1000 innbyggere pr. uke i nettsiden.

Figur 3. Sammenlikningsfigur fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. Denne figuren inkluderer kumulativt antall konsultasjoner på legekontor og legevakt (NorSySS) pr. 1000 innbyggere, pr. uke og aldersgruppe for de kommunene og fylkene du ønsker å sammenlikne. Denne figuren gir informasjon om presset på legekontor og legevakt i de forskjellige kommunene og fylkene fordelt på forskjellige aldersgrupper. Denne figuren viser kumulativt antall tilfeller, men det er også mulig å velge å se insidens pr. 1000 innbyggere pr. uke i nettsiden.