Bokanmeldelse

Utfordringer i kø

Eli Berg

Morten Magelsen, Reidun Førde, Lillian Lillemoen, Reidar Pedersen (red.)

Etikk i helsetjenesten

249 sider

Gyldendal Norsk Forlag

Oslo 2020

ISBN 978-82-05-53460-5

Boken har bidrag fra hele 11 forfattere. I tillegg til redaktørene bidrar Elisabeth Gjerberg, Thor Willy Ruud Hansen, Bjørn Hofmann, Ingrid Miljeteig, Per Nortvedt, Berge Solberg, Eirik Joakim Tranvåg og Åge Wifstad. Fagbakgrunnen deres spenner fra sykepleie, medisin, sosiologi til filosofi. Flere av bidragsyterne har solid erfaring fra klinisk arbeid både i og utenfor sykehus, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har flere blant annet tilknytning til universitetsinstitutter for medisinsk etikk.

Spennvidden i tematikken kan illustreres med et avsnitt fra bokens bakside-tekst:

  • «Hva gjør vi når helsepersonell, pasient og pårørende er uenige om behandlingen?

  • Hvilken rolle spiller beslutningskompetanse i etikk og helselovgivning?

  • Når er vi kommet dit at «nok er nok», og vi bør vurdere å avslutte livsforlengende behandling?

  • Hvordan bør vi fordele knappe helseressurser – i klinisk praksis og i helsetjenesten mer overordnet?

  • Hvilke etiske spørsmål reises av de nye mulighetene som bioteknologien gir?

Hvert kapittel innledes med en kasuistikk – som det så refereres tilbake til underveis i teksten. Dette bidrar til at boken gjennomgående har «beina i bakken», slik at enhver kliniker kan kjenne seg igjen i det som drøftes.

Tematikken favner bredt innenfor feltet medisinsk etikk, som antydet ovenfor. Noen stikkord i tillegg: Informert samtykke, forhåndssamtaler, tvang, pasientinformasjon, taushetsplikt, etikk ved livets slutt, etikk ved helsehjelp til barn, abort og fosterdiagnostikk, folkehelse-etikk, organdonasjon, etikk i et flerkulturelt samfunn, varsling, forskningsetikk med mer. Et eget kapittel tar for seg etikkrefleksjons-grupper og kliniske etikk-komiteer.

Oppramsingen ovenfor er kun antydninger om et innhold som både er engasjerende, jordnært og til stor ettertanke. Ikke minst utfordres leseren til refleksjon over egen praksis for eksempel som utøvende allmennpraktiker eller sykehuslege. Boken er delikat inndelt i korte tekstavsnitt og med spørsmål til ettertanke og en solid referanseliste på slutten av hvert kapittel.

Boken vil kunne egne seg svært godt både for leger og andre helsepersonellgrupper, så vel i studiet som i videre- og etterutdanning innenfor medisin og helsefag. Men ikke minst viktig: Den kan sterkt anbefales for aktive klinikere – og da både som lesning «fra perm til perm», men den kan også fungere godt som oppslagsbok. Anbefales varmt.