Kompetanse

Back to basic – Basiskompetanse satt i system

Primærhelsetjenesten stilles stadig overfor nye krav om å løse oppgaver som tidligere ble håndtert i spesialisthelsetjenesten. Dette øker behovet for høyere kompetanse i primærhelsetjenesten.

Francis Odeh

ph.d, kommuneoverlege i Bodø og spesialist i nevrologi

Med iverksettelse av Samhandlingsreformen i januar 2012, fikk kommunene et større ansvar i å gi tjenester nærmere folks bosted, og spesialist- og primærhelsetjenesten skulle inngå forpliktende samarbeidsavtaler.

I møte med pasienter som er sårbare for plutselige forverring i sin tilstand, trenger vi verktøy som oppdager forverringene tidlig, og som innehar en tverrfaglig kommunikasjonsform på tvers av helsetjenestenivåene. ProAct er et slikt verktøy.

Med iverksettelse av Samhandlingsreformen i januar 2012, fikk kommunene et større ansvar i å gi tjenester nærmere folks bosted, og spesialist- og primærhelsetjenesten skulle inngå forpliktende samarbeidsavtaler. Kommunene merket raskt en sterk økning av pasienter som ble erklært utskrivningsklare før, uten nødvendigvis å være ferdigbehandlet. Dette medførte at flere spesialiserte helseoppgaver og -tjenester som tidligere ble håndtert i spesialisthelsetjenesten, ble forskjøvet over til primærhelsetjenesten. Dette førte igjen til en økning i antall reinnleggelser fordi man ikke forutså og imøtekom behovet for økt kompetanse i primærhelsetjenesten. Disse utfordringene meldte seg også i Bodø kommune. Sølvsuper helse- og velferdssenter er en kommunal institusjon med KAD-senger (kommunal akutt døgnenhet), lindrende avdeling og korttidsplasser. For å takle disse utfordringene i Sølvsuper, besluttet vi å starte et kvalitetsforbedringsprosjekt med implementering av ProAct. Prosjektet ble startet i august 2018, og ferdigstilt september 2019.

ProAct er utviklet for å utdanne helsepersonell i å tidlig identifisere, forebygge og behandle livstruende tilstander. Dette gjøres gjennom å utføre systematisk ABCDE-vurdering av alle pasienter, anvendelse av NEWS-score og ved å trene på strukturert kommunikasjon. NEWS (National Early Warning Score) er et validert verktøy for å tidlig identifisere pasienter med forverret tilstand med vurdering og dokumentasjon av respirasjonsfrekvens, oksygensaturasjon, systolisk blodtrykk, puls, bevissthetsnivå og temperatur. For å sikre god muntlig kommunikasjon og rapportering mellom helsepersonell, anvendes ISBAR (Identify, Situation, Background, Aassesment, Recommendation). Denne metoden sikrer at pasientinformasjon blir gitt og mottatt på en strukturert måte med et språk som er felles for alle parter og som ikke gir rom for fortolkninger eller misforståelser.

ProAct kurset er ett én-dagskurs for helsepersonell som består at en teoretisk del om ABCDE, NEWS og Isbar. Etter dette kommer en praktisk del med simulering hvor man øver på å håndtere akutte situasjoner ved bruk av verktøyene/metodene. Etter kurset skal man ha lært å gjenkjenne risikopasienter og avdekke forverring, kunne vurdere, observere og iverksette adekvate tiltak, kommunisere strukturert og be om hjelp til rett tid og bidra til bedre journalføring og dokumentasjon. For mer informasjon kan man besøke ProAct sin nettside: https://www.proactnorge.org/

Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø er en kommunal institusjon med KAD-senger (kommunal akutt døgnenhet), lindrende avdeling og korttidsplasser.

Våre erfaringer

Før implementeringen visste vi at kunnskap og praksis ved avdelingene i Sølvsuper var fragmentert, ulik og noen ganger tilfeldig, både innad i den enkelte avdeling, men også mellom avdelingene. Utføring og forståelse av kliniske observasjoner var personavhengig. Dette påvirket både pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenesten. Dette ble demonstrert gjennom baseline-analysen vi utførte før implementeringen. Dataene fra analysen ble lagt frem for ledelsen, og gjennom denne synliggjøringen, ble beslutningen om innføringen av ProAct også forankret her. Dette var avgjørende for prosjektgjennomføringen. Underveis og etter implementeringen kjørte vi fortløpende datainnsamling og analyse som vi sammenlignet med baseline. Det ble raskt tydelig at ProAct-innføringen var en suksess, og det ble derfor besluttet at dette skulle innføres i samtlige av Bodø kommune sine helse- og omsorgsinstitusjoner.

Helsepersonellet som har deltatt, rapporterer om opplevelse av en økt faglig trygghet hvor gammel kunnskap har blitt satt i et system og tatt i bruk med en ny innfallsvinkel. Dette bekreftes i tilbakemeldingene fra tilsynsleger, legevaktleger og AMK som opplever en betydelig mer presis og strukturert informasjon i pasientrelaterte henvendelser de mottar fra pleiepersonalet. Pasienter og pårørende opplever en økt trygghet og tillit i tjenestene de mottar.

Diskusjon

ProAct har vært anvendt i spesialisthelsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt. Ved å ta ProAct inn i primærhelsetjenesten har vi oppnådd en kompetanse som er lik den i spesialisthelsetjenesten. Dette har resultert i at vi på et tidligere tidspunkt fanger opp klinisk forverring, for således å kunne starte behandling på et tidligere stadium, og derved forhindre reinnleggelser til sykehusene. Lege-til-pasient-ratio i institusjoner i primærhelsetjenesten er betydelig lavere enn i spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at ansvaret for tidlig oppdagelse av klinisk forverring hos pasienten faller på sykepleierne, og med ProAct er de utrustet med faglig trygghet og kunnskap til å kunne gjøre korrekte vurderinger. Med ISBAR har man sikret standardisert og korrekt kommunikasjonsform mellom sykepleier og leger, slik at kliniske beslutninger blir så treffsikre som mulig.

Mange leger har uttrykt bekymring over at det er en økende tendens til at man i stedet for å øke legedekningen i kommunene, utdanner spesialistsykepleiere som gis oppgaver som legene tradisjonelt har hatt, herunder også diagnostisering og behandlingsbeslutning. Med ProAct istandgjør man sykepleiere til å utføre kliniske undersøkelser som før tilfalt legene, og noen kunne argumentere med at dette er en tilsniking av en kommende oppgaveglidning hvor de samme sykepleierne opplæres til også å stille diagnoser og igangsette behandling. Pr. i dag er det utilstrekkelig legedekning ved mange kommunale institusjoner, og fram til denne bedres, er ProAct et verktøy som bidrar til økt pasientsikkerhet og trygghet ved å heve sykepleiernes faglige nivå.

I et pasientforløp er det flere helseaktører som er involvert, fra personell i kommunal oppfølgingstjeneste, ambulansepersonell, legevaktpersonell, leger i primærhelsetjenesten til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Ved at alle benytter samme verktøy og kommunikasjonsform, bidrar dette til å øke sikkerhet, trygghet og behandlingskvalitet for pasient og pårørende. I tillegg forbedrer dette samhandlingen mellom de ulike aktørene og skaper trygghet også i disse treffpunktene.