Kognitiv svikt

De dårligste utredet av fastleger

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Pasienter med kognitiv svikt som vurderes av fastlege eller av andre fagfolk i kommunen, skiller seg ut fra pasienter som utredes i spesialisthelsetjenesten i Norge. Det fant førsteforfatter Mona Michelet og medforfattere i en observasjonsstudie, nylig på trykk i Scandinavian Journal of Primary Health Care. Pasientene som ble utredet i primærhelsetjenesten var eldre, hadde lavere utdanning, dårligere kognisjon målt med MMSE enn de polikliniske pasientene – samt viste flere symptomer på depresjon. De som ble utredet i førstelinjetjenesten fikk også oftere en demens-
diagnose.